Vũ Huy Thông, Vũ Hồng Hạnh, Vũ Mai Hương và Vũ Hồng Nhung - Nghiên cứu ý định tiêm mũi tăng cường vaccine COVID_19 của người dân Hà Nội.
Vũ Huy Thông, Vũ Hồng Hạnh, Vũ Mai Hương và Vũ Hồng Nhung - Nghiên cứu ý định tiêm mũi tăng cường vaccine COVID_19 của người dân Hà Nội. TẠP CHÍ SỐ 179 Từ khóa: Covid-19, ý định, tiêm vaccine tăng cường.
JEL Classifications: I12, P36.
Mã số: 179.3OMIs.31
21/07/2023
Trần Hương Giang, Hồ Ngọc Ninh và Trương Ngọc Tín - Phát triển chuỗi giá trị dược liệu cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
Trần Hương Giang, Hồ Ngọc Ninh và Trương Ngọc Tín - Phát triển chuỗi giá trị dược liệu cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum TẠP CHÍ SỐ 178 Từ khóa: Chuỗi giá trị, dược liệu, hộ nghèo, dân tộc thiểu số, huyện Kon Plong.
JEL Classifications: Q01, Q12, Q18.
Mã số: 178.3Deco.31
21/06/2023
Phan Thu Hiền và Lý Nguyên Ngọc - Bộ tiêu chí đo lường hoạt động đại lý hải quan tại Việt Nam: Nghiên cứu áp dụng phương pháp so sánh thứ bậc mờ Fuzzy AHP
Phan Thu Hiền và Lý Nguyên Ngọc - Bộ tiêu chí đo lường hoạt động đại lý hải quan tại Việt Nam: Nghiên cứu áp dụng phương pháp so sánh thứ bậc mờ Fuzzy AHP TẠP CHÍ SỐ 178 Từ khóa: Đại lý, hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu, tuân thủ, thông quan.
JEL Classifications: F1, F10, F13, F15, F19.
Mã số: 178.1SMET.11
21/06/2023