Các số tạp chí

Cao Quốc Việt và Vũ Thị Hồng Ân - Tác động của trò chơi hoá đến lòng trung thành của người dùng ví điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh
Cao Quốc Việt và Vũ Thị Hồng Ân - Tác động của trò chơi hoá đến lòng trung thành của người dùng ví điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh TẠP CHÍ SỐ 183 Từ khóa: Trò chơi hóa; đặc tính trò chơi; tương tác người dùng; lòng trung thành thương hiệu.
JEL Classifications: M30, M31.
Mã số: 183.2BMkt.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.183V.06
29/11/2023
Lê Thanh Tâm, Lê Thị Kim Nhung, Bùi Thu Hà, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Phương Mai và Dương Thùy Trang - Các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh bất ổn địa chính trị quốc tế.
Lê Thanh Tâm, Lê Thị Kim Nhung, Bùi Thu Hà, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Phương Mai và Dương Thùy Trang - Các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh bất ổn địa chính trị quốc tế. TẠP CHÍ SỐ 182 Từ khóa: Bất ổn địa chính trị quốc tế, Quản trị rủi ro doanh nghiệp, Thị trường chứng khoán Việt Nam.
JEL Classifications: D22, G23, G32
Mã số: 182.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.182V.02
25/10/2023
Lê Thị Nhung - Tác động của quản trị công ty tới hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết tại Việt Nam.
Lê Thị Nhung - Tác động của quản trị công ty tới hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết tại Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 182 Từ khóa: Doanh nghiệp phi tài chính Việt Nam, hiệu quả tài chính, quản trị công ty.
JEL Classifications: G30, G32, G34.
Mã số: 182.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.182V.03
25/10/2023
Vũ Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Vân - Nghiên cứu các yếu tố quyết định lựa chọn mô hình thương mại di động của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
Vũ Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Vân - Nghiên cứu các yếu tố quyết định lựa chọn mô hình thương mại di động của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 182 Từ khóa: Thương mại di động, quyết định đa tiêu chí (MCDM), doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), phân tích thứ bậc (AHP).
JEL Classifications: O33, M10, M30.
Mã số: 182.2TrEM.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.182V.04
25/10/2023
Đặng Thị Thu Trang và Lê Phương Cẩm Linh - Các nhân tố tác động đến ý định đặt phòng farmstay trực tuyến: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.
Đặng Thị Thu Trang và Lê Phương Cẩm Linh - Các nhân tố tác động đến ý định đặt phòng farmstay trực tuyến: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 182 Từ khóa: chuẩn chủ quan, eWOM, farmstay, nhận thức tương tác, sự hiện diện xã hội, ý định đặt phòng trực tuyến.
JEL Classifications: M31, O33.
Mã số: 182.2TRMg.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.182V.05
25/10/2023