Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 182

Lê Thanh Tâm, Lê Thị Kim Nhung, Bùi Thu Hà, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Phương Mai và Dương Thùy Trang - Các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh bất ổn địa chính trị quốc tế.

27/10/2023 08:18:37
Từ khóa: Bất ổn địa chính trị quốc tế, Quản trị rủi ro doanh nghiệp, Thị trường chứng khoán Việt Nam.
JEL Classifications: D22, G23, G32
Mã số: 182.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.182V.02

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định các yếu tố tác động đến việc áp dụng quản trị rủi ro doanh nghiệp (QTRRDN) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh bất ổn định địa chính trị quốc tế đang gia tăng hiện nay. Dữ liệu được thu thập từ 345 công ty trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021. Mô hình logistic với dữ liệu bảng được nhóm tác giả sử dụng để cung cấp bằng chứng cho các ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng QTRRDN ở Việt Nam, cụ thể các yếu tố liên quan đến bất ổn định địa chính trị, quy mô doanh nghiệp, kiểm toán viên, nhóm ngành, cơ hội tăng trưởng, tính độc lập của hội đồng quản trị đều có tác động tích cực đáng kể, trong khi tài sản vô hình và thiếu hụt tài chính được tìm thấy có mối quan hệ tiêu cực với việc áp dụng QTRRDN trong các công ty. Ngoài ra, tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản và đòn bẩy tài chính không cho thấy bất kỳ mối tương quan nào với quyết định tham gia vào QTRRDN. Dựa trên kết quả thu được, chúng tôi đưa ra những khuyến nghị về các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc thích ứng và thực hiện quản trị rủi ro của doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn bất ổn địa chính trị đang diễn ra.