Mã phân loại bài báo (JEL Codes)

     Bản dịch đề xuất mã phân loại bài báo JEL Codes

 

Mã JEL Codes – Tạp chí Khoa học Thương mại
(bản dịch đề xuất)


A/-Kinh tế học tổng quát và Vấn đề giảng dạy 
A1 Kinh tế học tổng quát 
A10 Tổng quát 
A11 Vai trò của Kinh tế học • Vai trò của Nhà kinh tế học • Thị trường các nhà kinh tế học
A12 Mối quan hệ giữa Kinh tế học với các bộ môn khoa học khác 
A13 Mối quan hệ giữa Kinh tế học với các giá trị xã hội 
A14 Xã hội học của Kinh tế học 
A15 Các vấn đề khác
A2 Giáo dục kinh tế và Giảng dạy Kinh tế học 
A20 Tổng quát
A21 Dự bị đại học
A22 Đại học 
A23 Sau đại học 
A24 Các vấn đề khác 
A3 Các công trình tập thể 
A30 Tổng quát 
A31 Bài viết hợp tác của các cá nhân 
A32 Các tập hợp bài viết tập thể 
A33 Các cẩm nang 
A39 Các vấn đề khác 
B/-  Lịch sử tư tưởng kinh tế, Phương pháp, và Các cách tiếp cận phi chính thống
B00 Tổng quát 
B1 Lịch sử Tư tưởng Kinh tế trước 1925 
B10 Tổng quát 
B11 Tiền cổ điển (Cổ xưa, Trung cổ, Người theo chủ nghĩa trọng thương, Người theo chủ nghĩa trọng nông)
B12 Cổ điển (bao gồm cả Adam Smith) 
B13 Tân cổ điển trước 1925 (Người theo trường phái Áo, trường phái Masrshall, trường phái Walras, trường phái Stockhom) 
B14 Người theo trường phái xã hội • Người theo trường phái Marx
B15 Lịch sử • Thể chế • Tiến hóa
B16 Định lượng và Toán học
B17 Các vấn đề khác 
B2 Lịch sử Tư tưởng Kinh tế kể từ 1925
B20 Tổng quát 
B21 Kinh tế học vi mô 
B22 Kinh tế học vĩ mô 
B23 Kinh tế lượng • Nghiên cứu Định lượng và Toán học 
B24 Người theo trường phái xã hội • Người theo trường phái Marx • Người theo trường phái Sraffa 
B25 Lịch sử • Thể chế • Tiến hóa • Trường phái Áo 
B26 Kinh tế học tài chính
B29 Các vấn đề khác 
B3 Lịch sử Tư tưởng Kinh tế: Các cá nhân 
B30  Tổng quát 
B31  Các cá nhân 
B32  Các nhà tư tưởng kinh tế đã qua đời 
B4 Phương pháp Kinh tế học 
B40  Tổng quát
B41  Phương pháp Kinh tế học
B49  Vấn đề khác 
B5 Các cách tiếp cận Phi chính thống đương đại 
B50 Tổng quát 
B51 Người theo trường phái xã hội • Người theo trường phái Marx • Người theo trường phái Sraffa 
B52 Thể chế • Tiến hóa 
B53 Người theo trường phái Áo 
B54 Kinh tế học nữ quyền 
B59 Vấn đề khác 
C/-  Các phương pháp Toán học và Định lượng 
C00 Tổng quát 
C01 Kinh tế lượng 
C02 Các phương pháp Toán học 
C1 Các phương pháp Kinh tế lượng và Thống kê và Phương pháp: Tổngquát
C10 Tổng quát 
C11 Phân tích Bayes: Tổng quát 
C12 Kiểm định Giả thuyết: Tổng quát 
C13 Ước lượng: Tổng quát 
C14 Các phương pháp Bán-tham số và Phi-tham số: Tổng quát 
C15 Các phương pháp Mô phỏng Thống kê: Tổng quát 
C18 Các vấn đề phương pháp: Tổng quát 
C19 Vấn đề khác 
C2 Các mô hình Phương trình đơn • Các Đơn biến
C20 Tổng quát
C21 Các mô hình cross-sectional • Các mô hình không gian • Các mô hình Treatment Effect • Hồi quy Quantile
C22 Các mô hình chuỗi thời gian • Hồi quy Quantile động • Các mô hình Treatment Effect động & Quy trình Diffusion 
C23 Các mô hình Dữ liệu bảng • Các mô hình Spatio-temporal 
C24 Các mô hình Truncated and Censored • Mô hình Hồi quy chuyển đổi
C25 Hồi quy rời rạc và Các mô hình lựa chọn định tính • Hồi quy rời rạc • Proportions
C26 Ước lượng Biến Công cụ (IV) 
C29 Vấn đề khác 
C3 Các Mô hình phương trình đa biến hay đồng thời • Các đa biến
C30 Tổng quát 
C31 Các mô hình cross-sectional • Các mô hình không gian • Các mô hình Treatment Effect • Hồi quy Quantile • Các mô hình tương tác xã hội 
C32 Các mô hình chuỗi thời gian • Hồi quy Quantile động • Các mô hình Treatment Effect động • Quy trình Diffusion 
C33 Các mô hình Dữ liệu bảng • Các mô hình Spatio-temporal
C34 Các mô hình Truncated and Censored • Mô hình Hồi quy chuyển đổi
C35 Hồi quy rời rạc và Các mô hình lựa chọn định tính • Hồi quy rời rạc • Proportions 
C36 Ước lượng Biến Công cụ (IV) 
C38 Phương pháp Phân loại • Phân tích Nhóm • Thành tố quan trọng • Mô hình yếu tố
C39 Vấn đề khác
C4 Các mô hình kinh tế lượng và Thống kê: Chủ đề đặc biệt 
C40 Tổng quát 
C41 Phân tích Duration • Chiến lược Định thời gian tối ưu
C43 Số Index and Tính gộp
C44 Nghiên cứu vận hành • Lý thuyết Quyết định Thống kê
C45 Mạng Thần kinh và Các chủ đề liên quan
C46 Các phân phối đặc biệt • Thống kê đặc biệt 
C49 Vấn đề khác 
C5 Mô hình hóa Kinh tế lượng 
C50 Tổng quát 
C51 Xây dựng mô hình và Ước lượng
C52 Đánh giá, Định giá và Lựa chọn mô hình 
C53 Dự báo và Các mô hình dự báo • Các phương pháp Mô phỏng 
C54 Mô hình hóa Chính sách định lượng
C55 Mô hình hóa với các bộ dữ liệu quy mô lớn 
C56 Kinh tế lượng của trò chơi
C58 Kinh tế lượng tài chính 
C59 Vấn đề khác 
C6 Các phương pháp toán học • Các mô hình lập trình • Mô hình hóa toán học và mô phỏng 
C60 Tổng quát 
C61 Các kỹ thuật tối ưu hóa • Các mô hình lập trình • Phân tích động
C62 Các điều kiện tồn tại và ổn định cho trạng thái cân bằng 
C63 Các kỹ thuật tính • Mô hình hóa mô phỏng
C65 Các công cụ toán học khác 
C67 Các mô hình Đầu vào – Đầu ra 
C68 Các mô hình cân bằng tổng quát khả tính
C69 Vấn đề khác 
C7 Lý thuyết trò chơi và Lý thuyết mặc cả
C70 Tổng quát 
C71 Trò chơi hợp tác 
C72 Trò chơi không hợp tác 
C73 Trò chơi động và ngẫu nhiên • Trò chơi tiến hóa • Trò chơi lặp lại
C78 Lý thuyết mặc cả • Lý thuyết phù hợp
C79 Vấn đề khác 
C8 Thu thập dữ liệu và Phương pháp ước lượng dữ liệu • Các chương trình máy tính 
C80 Tổng quát 
C81 Phương pháp thu thập, ước lượng, và tổ chức Dữ liệu kinh tế học vi mô • Truy cập dữ liệu 
C82 Phương pháp thu thập, ước lượng, và tổ chức Dữ liệu kinh tế học vĩ mô • Truy cập dữ liệu 
C83 Các phương pháp khảo sát • Phương pháp lấy mẫu
C87 Phần mềm kinh tế lượng 
C88 Các phần mềm máy tính khác 
C89 Vấn đề khác 
C9 Thiết kế thí nghiệm 
C90 Tổng quát 
C91 Phòng thí nghiệm, Hành vi cá nhân 
C92 Phòng thí nghiệm, Hành vi nhóm 
C93 Thí nghiệm thực địa
C99 Vấn đề khác
D/-  Kinh tế học vi mô 
D00 Tổng quát
D01 Hành vi kinh tế học vi mô: Nguyên lý quan trọng 
D02 Thể chế: Thiết kế, Xây dựng, và Vận hành
D03 Kinh tế học vi mô hành vi • Nguyên lý quan trọng 
D04 Chính sách kinh tế học vi mô: Xây dựng • Thực hiện • Đánh giá
D1 Hành vi hộ gia đình và Kinh tế học gia đình 
D10 Tổng quát 
D11 Kinh tế học người tiêu dùng: Lý thuyết 
D12 Kinh tế học người tiêu dùng: Phân tích thực nghiệm 
D13 Sản xuất hộ gia đình và Phân bổ nội bộ gia đình 
D14 Tiết kiệm hộ gia đình; Tài chính cá nhân 
D18 Bảo vệ người tiêu dùng
D19 Vấn đề khác 
D2 Sản xuất và Tổ chức 
D20 Tổng quát 
D21 Hành vi doanh nghiệp: Lý thuyết 
D22 Hành vi doanh nghiệp: Phân tích thực nghiệm
D23 Hành vi tổ chức • Chi chí giao dịch • Quyền sở hữu tài sản
D24 Sản xuất • Chi phí • Vốn • Vốn, Yếu tố tổng hợp, và Năng suất đa yếu tố – Năng lực 
D29 Vấn đề khác 
D3 Phân phối
D30 Tổng quát 
D31 Tài sản, Thu nhập cá nhân, và Phân phối 
D33 Phân phối Thu nhập Yếu tố 
D39 Vấn đề khác
D4 Cấu trúc Thị trường và Định giá
D40 Tổng quát 
D41 Cạnh tranh hoàn hảo 
D42 Độc quyền bán 
D43 Độc quyền nhóm và Các hình thức khác của Thị trường không hoàn hảo
D44 Đấu giá
D45 Sàng lọc • Cấp phép 
D46 Lý thuyết giá trị 
D47 Thiết kế Thị trường 
D49 Khác 
D5 Cân bằng tổng quát và Mất cân bằng
D50 Tổng quát 
D51 Trao đổi và Các nền kinh tế sản xuất
D52 Các thị trường không hoàn chỉnh 
D53 Thị trường tài chính
D57 Bảng Đầu vào–Đầu ra và Phân tích
D58 Các mô hình cân bằng tổng quát khả tính và ứng dụng khác [
D59 Vấn đề khác 
D6 Kinh tế học Phúc lợi 
D60 Tổng quát 
D61 Hiệu quả Phân bổ • Phân tích Chi phí-Lợi ích 
D62 Ngoại tác
D63 Công bằng, Công lý, Bất bình đẳng, và Các tiêu chuẩn chuẩn tắc khác và Đo lường 
D64 Chủ nghĩa vị tha • Chủ nghĩa vị nhân
D69 Vấn đề khác 
D7 Phân tích việc ra quyết định tập thể 
D70 Tổng quát
D71 Lựa chọn Xã hội • Các Câu lạc bộ • Các Hội đồng • Các Hiệp hội 
D72 Các quy trình chính trị: Tìm kiếm lợi tức, Vận động hành lang, Bầu cử, Các quyết định lập pháp, và Hành vi bỏ phiếu 
D73 Quan liêu • Quy trình quản lý trong các tổ chức công • Tham nhũng
D74 Xung đột • Giải quyết xung đột • Liên minh 
D78 Phân tích Thực chứng về Xây dựng và Thực thi chính sách
D79 Vấn đề khác 
D8 Thông tin, Kiến thức, và Bất định 
D80 Tổng quát 
D81 Tiêu chí Ra quyết định trong điều kiện Rủi ro và Bất định 
D82 Thông tin Bất cân xứng và Cá nhân • Thiết kế Thể chế 
D83 Tìm kiếm • Học tập • Thông tin và Kiến thức • Truyền thông • Niềm tin
D84 Kỳ vọng • Suy đoán
D85 Xây dựng và Phân tích Mạng: Lý thuyết 
D86 Kinh tế học Hợp đồng: Lý thuyết 
D87 Kinh tế học mạng thần kinh 
D89 Vấn đề khác
D9 Lựa chọn Liên thời gian 
D90 Tổng quát 
D91 Lựa chọn Hộ gia đình Liên thời gian • Các mô hình Vòng đời và Tiết kiệm
D92 Lựa chọn Doanh nghiệp Liên thời gian, Đầu tư, Công suất, và Tài trợ
D99 Vấn đề khác


E/-  Kinh tế học vĩ mô và Kinh tế học tiền tệ
E00 Tổng quát 
E01 Đo lường và Dữ liệu về Thu nhập quốc gia và Tài khoản sản xuất và Tài sản • Tài khoản Môi trường 
E02 Thể chế và Nền kinh tế vĩ mô 
E03 Kinh tế học vĩ mô hành vi
E1 Các mô hình gộp tổng quát
E10 Tổng quát
E11 Người theo trường phái Marx • Người theo trường phái Sraffia • Thể chế – Tiến hóa 
E12 Lý thuyết Keynes • Người theo trường phái Keynes • Người theo trường phái Hậu Keynes 
E13 Tân Cổ điển 
E16 Ma trận Hoạch toán Xã hội 
E17 Dự báo và Mô phỏng: Mô hình và Ứng dụng
E19 Vấn đề khác
E2 Tiêu dùng, Tiết kiệm, Sản xuất, Đầu tư, Thị trường Lao động, và Nền kinh tế phi chính thức 
E20 Tổng quát 
E21 Tiêu dùng • Tiết kiệm • Sự giàu có 
E22 Vốn • Đầu tư • Năng lực 
E23 Sản xuất 
E24 Việc làm • Thất nghiệp • Lương • Phân phối Thu nhập Liên thế hệ • Vốn Con người gộp
E25 Phân phối Thu nhập Yếu tố Gộp 
E26 Nền Kinh tế phi chính thức • Nền Kinh tế ngầm 
E27 Dự báo và Mô phỏng: Mô hình và Ứng dụng 
E29 Vấn đề khác
E3 Giá, Biến động và Chu kỳ Kinh doanh 
E30 Tổng quát 
E31 Mức giá • Lạm phát • Giảm phát 
E32 Dao động Kinh doanh • Chu kỳ Kinh doanh 
E37 Dự báo và Mô phỏng: Mô hình và Ứng dụng 
E39 Vấn đề khác
E4 Tiền và Lãi suất 
E40 Tổng quát
E41 Cầu tiền
E42 Hệ thống tiền • Các tiêu chuẩn • Các chế độ • Chính phủ và Hệ thống tiền – Hệ thống chi trả 
E43 Lãi suất: Quyết định, Cấu trúc thời gian, và Tác động 
E44 Thị trường Tài chính và Nền Kinh tế vĩ mô 
E47 Dự báo và Mô phỏng: Mô hình và Ứng dụng 
E49 Vấn đề khác
E5 Chính sách tiền, Ngân hàng Trung Ương, và Cung tiền và Tín dụng
E50 Tổng quát 
E51 Cung tiền • Tín dụng • Số nhân tiền 
E52 Chính sách tiền
E58 Ngân hàng Trung Ương và Chính sách của Ngân hàng Trung ương 
E59 Vấn đề khác
E6 Chính sách Kinh tế học vĩ mô, Khía cạnh kinh tế học vĩ mô của Tài chính Công, và Triển vọng tổng quát 
E60 Tổng quát 
E61 Mục tiêu Chính sách • Thiết kế chính sách và Tính nhất quán • Phối hợp chính sách 
E62 Chính sách Tài khóa 
E63 Phân tích So sánh hoặc Phối hợp của Chính sách tài khóa và tiền tệ • Ổn định hóa • Chính sách ngân khố 
E64 Chính sách Thu nhập • Chính sách Giá 
E65 Các hợp phần nghiên cứu chính sách cụ thể 
E66 Triển vọng tổng quát và Các điều kiện
E69 Vấn đề khác 
F/-  Kinh tế học quốc tế 
F00 Tổng quát 
F01 Triển vọng toàn cầu 
F02 Trật tự Kinh tế quốc tế
F1 Thương mại
F10 Tổng quát 
F11 Mô hình Tân cổ điển về Thương mại 
F12 Mô hình Thương mại với Cạnh tranh không hoàn hảo và Nền kinh tế lớn • Phân khúc
F13 Chính sách Thương mại • Các Tổ chức Thương mại Quốc tế 
F14 Nghiên cứu Thực nghiệm về Thương mại
F15 Hội nhập Kinh tế 
F16 Tương tác giữa Thương mại và Thị trường Lao động
F17 Dự báo và Mô phỏng Thương mại 
F18 Thương mại và Môi trường 
F19 Vấn đề khác
F2 Dịch chuyển Yếu tố quốc tế và Kinh doanh Quốc tế 
F20 Tổng quát 
F21 Đầu tư Quốc tế • Dịch chuyển Vốn trong dài hạn 
F22 Di cư Quốc tế 
F23 Doanh nghiệp Đa quốc gia • Kinh doanh quốc tế 
F24 Tiền gửi từ nước ngoài 
F29 Vấn đề khác 
F3 Tài chính Quốc tế 
F30 Tổng quát 
F31 Ngoại hối 
F32 Hiệu chỉnh Tài khoản hiện tại  • Dịch chuyển Vốn trong ngắn hạn 
F33 Thể chế và Hiệp ước Tiền quốc tế 
F34 Cho vay Quốc tế và Vấn đề nợ 
F35 Viện trợ nước ngoài 
F36 Khía cạnh tài chính của Hội nhập kinh tế 
F37 Dự báo và Mô phỏng Tài chính quốc tế: Mô hình và Ứng dụng 
F38 Chính sách Tài chính Quốc tế: Thuế Giao dịch tài chính; Kiểm soát Vốn 
F39 Vấn đề khác 
F4 Khía cạnh Kinh tế học vĩ mô của Thương mại và Tài chính quốc tế 
F40 Tổng quát 
F41 Kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở 
F42 Phối hợp và Truyền dẫn Chính sách quốc tế 
F43 Tăng trưởng Kinh tế của nền kinh tế mở 
F44 Chu kỳ kinh doanh quốc tế
F47 Dự báo và Mô phỏng: Mô hình và Ứng dụng 
F49 Vấn đề khác 
F5 Quan hệ quốc tế, An ninh quốc phòng, và Kinh tế chính trị quốc tế 
F50 Tổng quát 
F51 Xung đột quốc tế • Đàm phán • Trừng phạt 
F52 An ninh quốc phòng • Chủ nghĩa dân tộc về kinh tế 
F53 Hiệp định và Luật quốc tế • Tổ chức quốc tế 
F54 Chủ nghĩa thuộc địa • Chủ nghĩa đế quốc • Chủ nghĩa Hậu-thuộc địa 
F55 Hiệp định thể chế quốc tế 
F59 Vấn đề khác 
F6 Tác động kinh tế của Toàn cầu hóa
F60 Tổng quát 
F61 Tác động kinh tế học vi mô 
F62 Tác động kinh tế học vĩ mô 
F63 Phát triển kinh tế 
F64 Môi trường 
F65 Tài chính 
F66 Lao động 
F68 Chính sách
F69 Vấn đề khác 
G/-  Kinh tế học tài chính
G00 Tổng quát
G01 Khủng hoảng tài chính 
G02 Tài chính hành vi: Nguyên lý quan trọng
G1 Thị trường tài chính tổng quát 
G10 Tổng quát 
G11 Lựa chọn danh mục • Quyết định đầu tư 
G12 Định giá tài sản • Khối lượng giao dịch • Tỷ suất sinh lợi trái phiếu 
G13 Định giá ngẫu nhiên • Định giá phái sinh
G14 Thông tin và Hiệu quả thị trường • Nghiên cứu sự kiện • Giao dịch nội bộ
G15 Thị trường tài chính quốc tế 
G17 Dự báo và Mô phỏng tài chính
G18 Quy định và Chính sách Chính phủ
G19 Vấn đề khác 
G2 Thể chế và Dịch vụ tài chính 
G20 Tổng quát 
G21 Ngân hàng • Thể chế ký gửi • Thể chế Tài chính vi mô • Thế chấp
G22 Bảo hiểm • Công ty bảo hiểm • Nghiên cứu rủi ro
G23 Thể chế tài chính phi-ngân hàng • Công cụ tài chính • Nhà đầu tư dạng thể chế 
G24 Hoạt động ngân hàng đầu tư • Vốn mạo hiểm • Môi giới • Xếp hạng và Tổ chức xếp hạng 
G28 Chính sách và Quy định Chính phủ 
G29 Vấn đề khác
G3 Tài chính và Quản trị Doanh nghiệp 
G30 Tổng quát
G31 Ngân sách Vốn • Đầu tư cố định • Nghiên cứu tồn kho • Năng lực 
G32 Chính sách tài trợ • Rủi ro tài chính và Quản lý rủi ro • Vốn và Cấu trúc sở hữu • Giá trị của Doanh nghiệp • Ưu đãi 
G33 Phá sản • Tính thanh khoản 
G34 Sáp nhập • Mua lại • Tái cấu trúc • Quản trị doanh nghiệp 
G35 Chính sách thanh toán
G38 Chính sách và Quy định Chính phủ 
G39 Vấn đề khác 
H/-  Kinh tế học công cộng 
H00 Tổng quát
H1 Cấu trúc và Phạm vi của Chính phủ 
H10 Tổng quát
H11 Cấu trúc, Phạm vi, và Hiệu quả của Chính phủ 
H12 Quản lý khủng hoảng 
H19 Vấn đề khác 
H2 Thuế, Trợ cấp, và Doanh thu 
H20 Tổng quát 
H21 Tính hiệu quả Thuế tối ưu 
H22 Phạm vi ảnh hưởng 
H23 Ngoại tác • Tác động tái phân phối • Thuế và Trợ cấp Môi trường 
H24 Thu nhập cá nhân và Thuế và Trợ cấp phi kinh doanh khác 
H25 Thuế và Trợ cấp kinh doanh
H26 Trốn thuế 
H27 Các nguồn doanh thu khác 
H29 Vấn đề khác 
H3 Chính sách tài khóa và Hành vi của các chủ thể kinh tế 
H30 Tổng quát 
H31 Hộ gia đình 
H32 Doanh nghiệp 
H39 Vấn đề khác 
H4 Hàng hóa được cung cấp công cộng 
H40 Tổng quát 
H41 Hàng hóa công 
H42 Hàng hóa Tư nhân được cung cấp công cộng 
H43 Đánh giá dự án • Suất chiết khấu xã hội 
H44 Hàng hóa được cung cấp công cộng: Thị trường hỗn hợp 
H49 Vấn đề khác 
H5 Chi tiêu Chính phủ quốc gia và Chính sách liên quan
H50 Tổng quát
H51 Chi tiêu Chính phủ và Y tế 
H52 Chi tiêu Chính phủ và Giáo dục 
H53 Chi tiêu Chính phủ và Các chương trình phúc lợi 
H54 Cơ sở hạ tầng Đầu tư công khác Trữ lượng vốn
H55 An sinh xã hội và Tiền hưu nhà nước
H56 An ninh quốc phòng và Chiến tranh
H57 Thu mua
H59 Vấn đề khác 
H6 Ngân sách quốc gia, Thâm hụt, và Nợ 
H60 Tổng quát 
H61 Ngân sách • Hệ thống ngân sách 
H62 Thâm hụt • Thặng dư 
H63 Nợ • Quản lý nợ • Nợ quan trọng 
H68 Dự báo về Ngân sách, Thâm hụt, và Nợ 
H69 Vấn đề khác 
H7 Nhà nước và Chính phủ địa phương • Quan hệ Liên chính phủ 
H70 Tổng quát 
H71 Nhà nước và Thuế, Trợ cấp, và Doanh thu địa phương 
H72 Nhà nước và Ngân sách và Chi tiêu địa phương 
H73 Khác biệt liên thẩm quyền tài phán và tác động
H74 Nhà nước và Vay nợ địa phương 
H75 Nhà nước và Chính phủ địa phương: Y tế • Giáo dục • Phúc lợi • Lương hưu nhà nước 
H76 Nhà nước và Chính phủ địa phương: Các khoản mục chi tiêu khác 
H77 Quan hệ liên chính phủ • Chủ nghĩa liên bang • Chia rẽ 
H79 Vấn đề khác 
H8 Các vấn đề nhỏ khác 
H80 Tổng quát 
H81 Vay nợ chính phủ • Đảm bảo tiền vay • Tín dụng • Khoản cứu trợ
H82 Tài sản Chính phủ 
H83 Quản trị công Kế toán và Kiểm toán Khu vực công
H84 Viện trợ thảm họa 
H87 Các vấn đề tài khóa quốc tế Hàng hóa công quốc tế 
H89 Vấn đề khác
I/-  Sức khỏe, Giáo dục, và Phúc lợi 
I00 Tổng quát
I1 Sức khỏe 
I10 Tổng quát
I11 Phân tích Thị trường Chăm sóc sức khỏe 
I12 Sản xuất Sức khỏe 
I13 Bảo hiểm Sức khỏe, Công cộng và Tư nhân 
I14 Sức khỏe và Bất bình đẳng 
I15 Sức khỏe và Phát triển Kinh tế 
I18 Chính sách Chính phủ • Quy định • Sức khỏe cộng đồng 
I19 Vấn đề khác
I2 Giáo dục và Thể chế nghiên cứu 
I20 Tổng quát 
I21 Phân tích Giáo dục
I22 Tài chính Giáo dục • Viện trợ tài chính 
I23 Giáo dục Đại học • Thể chế nghiên cứu 
I24 Giáo dục và Bất bình đẳng 
I25 Giáo dục và Phát triển kinh tế 
I28 Chính sách Chính phủ 
I29 Vấn đề khác
I3 Phúc lợi, Sống tốt, và Nghèo
I30 Tổng quát 
I31 Phúc lợi, Sống tốt tổng quát
I32 Đo lường và Phân tích Nghèo
I38 Chính sách Chính phủ • Cung cấp và Tác động của Chương trình phúc lợi
I39 Vấn đề khác 
J/-  Kinh tế học lao động và nhân khẩu
J00 Tổng quát 
J01 Kinh tế học lao động: Tổng quát 
J08 Chính sách Kinh tế học lao động 
J1 Kinh tế học nhân khẩu 
J10 Tổng quát
J11 Xu hướng nhân khẩu, Tác động kinh tế học vĩ mô, và Dự báo 
J12 Hôn nhân • Hôn nhân tan vỡ • Cấu trúc gia đình • Bạo hành gia đình 
J13 Sinh sản • Kế hoạch hóa Gia đình • Chăm sóc trẻ em • Trẻ em • Thanh niên 
J14 Kinh tế học về Người cao tuổi • Kinh tế học về Người khuyết tật • Phân biệt đối xử Phi-thị trường lao động 
J15 Kinh tế học Dân tộc thiểu số, Chủng tộc, Dân tộc bản xứ, và Người nhập cư • Phân biệt đối xử phi-lao động 
J16 Kinh tế học về giới tính • Phân biệt đối xử phi-lao động 
J17 Giá trị cuộc sống • Thu nhập từ bỏ
J18 Chính sách công 
J19 Vấn đề khác
J2 Cầu và Cung lao động 
J20 Tổng quát 
J21 Lực lượng lao động và Việc làm, Quy mô, và Cấu trúc
J22 Phân bổ Thời gian và Cung Lao động 
J23 Cầu lao động 
J24 Vốn con người • Kỹ năng • Lựa chọn nghề nghiệp • Năng suất lao động
J26 Nghỉ hưu • Chính sách nghỉ hưu 
J27 An toàn • Thỏa mãn công việc • Chính sách công liên quan 
J29 Vấn đề khác 
J3 Lương, Chi trả lương, và Chi phí lao động 
J30 Tổng quát 
J31 Mức lương và Cấu trúc lương • Phụ cấp 
J32 Chi phí và Phúc lợi lao động ngoài lương • Kế hoạch nghỉ hưu • Lương hưu tư nhân 
J33 Hệ thống chi trả lương • Phương thức thanh toán 
J38 Chính sách công 
J39 Vấn đề khác 
J4 Thị trường lao động cụ thể 
J40 Tổng quát 
J41 Hợp đồng lao động 
J42 Độc quyền mua • Thị trường lao động phân khúc 
J43 Thị trường lao động nông nghiệp 
J44 Thị trường lao động nghề nghiệp • Cấp phép nghề nghiệp 
J45 Thị trường lao động khu vực công 
J46 Thị trường lao động phi chính thức 
J47 Thị trường lao động cưỡng bức
J48 Chính sách công 
J49 Vấn đề khác 
J5 Quan hệ Lao động–Quản lý, Công đoàn Thương mại, và Thỏa ước tập thể 
J50 Tổng quát 
J51 Công đoàn Thương mại: Mục tiêu, Cấu trúc, và Tác động
J52 Giải quyết tranh chấp: Đình công, Phân xử, và Trung gian • Thỏa ước tập thể
J53 Quan hệ Lao động–Quản lý • Luật của ngành
J54 Hợp tác nhà sản xuất • Doanh nghiệp quản lý dựa vào lao động • Chủ sở hữu người lao động
J58 Chính sách công
J59 Vấn đề khác 
J6 Biến động, Thất nghiệp, Vị trí khuyết, và Lao động nhập cư 
J60 Tổng quát 
J61 Biến động lao động theo địa lý • Lao động nhập cư 
J62 Công việc, Biến động Nghề nghiệp và Liên thế hệ 
J63 Vòng xoay lao động • Vị trí khuyết • Sa thải 
J64 Thất nghiệp: Mô hình, Khoảng thời gian, Phạm vi ảnh hưởng,, và Tìm việc
J65 Bảo hiểm thất nghiệp • Trả lương thôi việc • Đóng cửa nhà máy
J68 Chính sách công
J69 Vấn đề khác 
J7 Phân biệt đối xử lao động
J70 Tổng quát
J71 Phân biệt đối xử 
J78 Chính sách công 
J79 Vấn đề khác 
J8 Tiêu chuẩn lao động: Quốc gia và Quốc tế 
J80 Tổng quát
J81 Điều kiện làm việc 
J82 Thành phần Lực lượng lao động 
J83 Quyền của người lao động 
J88 Chính sách công 
J89 Vấn đề khác 
K/-  Luật và Kinh tế học 
K00 Tổng quát
K1 Các khía cạnh quan trọng về Luật 
K10 Tổng quát 
K11 Luật Tài sản 
K12 Luật Hợp đồng 
K13 Luật Dân sự và Trách nhiệm pháp lý sản phẩm • Kinh tế học về pháp lý 
K14 Luật Hình sự
K19 Vấn đề khác
K2 Quy định và Luật Kinh doanh 
K20 Tổng quát 
K21 Luật Chống độc quyền 
K22 Kinh doanh và Luật Chứng khoán 
K23 Các ngành được luật hóa và Luật Hành chính 
K29 Vấn đề khác
K3 Các khía cạnh nội dung khác của Luật 
K30 Tổng quát
K31 Luật Lao động
K32 Luật Môi trường, Y tế, và Bảo hộ 
K33 Luật Quốc tế
K34 Luật Thuế 
K35 Luật Phá sản tư nhân 
K36 Gia đình và Luật Cá nhân 
K37 Luật Di cư 
K39 Vấn đề khác 
K4 Thủ tục Pháp lý, Hệ thống Pháp luật, và Hành vi Phi pháp 
K40 Tổng quát
K41 Quy trình kiện
K42 Hành vi Phi pháp và Cưỡng chế của Luật 
K49 Vấn đề khác
L/-  Tổ chức ngành 
L00 Tổng quát 
L1 Cấu trúc thị trường, Chiến lược doanh nghiệp, và Hiệu quả thị trường
L10 Tổng quát 
L11 Sản xuất, Định giá, và Cấu trúc Thị trường • Phân phối quy mô của Doanh nghiệp
L12 Độc quyền bán •Chiến lược độc quyền bán hóa 
L13 Độc quyền nhóm và Thị trường Không hoàn hảo khác
L14 Quan hệ giao dịch • Hợp đồng và Danh tiếng • Mạng lưới 
L15 Thông tin và Chất lượng sản phẩm • Tiêu chuẩn hóa và Khả năng tương thích
L16 Tổ chức ngành và Kinh tế học vĩ mô: Cấu trúc ngành và Thay đổi cấu trúc • Chỉ số giá ngành 
L17 Sản phẩm và Thị trường nguồn mở
L19 Vấn đề khác 
L2 Mục tiêu doanh nghiệp, Tổ chức, và Hành vi 
L20 Tổng quát
L21 Mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp 
L22 Tổ chức doanh nghiệp và Cấu trúc thị trường 
L23 Tổ chức sản xuất 
L24 Hợp đồng bên ngoài • Hợp tác cổ phần • Cấp phép Công nghệ 
L25 Hiệu quả doanh nghiệp: Quy mô, Tính đa dạng, và Phạm vi 
L26 Tinh thần doanh nghiệp 
L29 Vấn đề khác 
L3 Các tổ chức phi lợi nhuận và Doanh nghiệp công cộng 
L30 Tổng quát 
L31 Các thể chế phi-lợi nhuận • Các tổ chức phi chính phủ
L32 Doanh nghiệp công cộng Doanh nghiệp công cộng–tư nhân 
L33 So sánh Doanh nghiệp công cộng và tư nhân với Thể chế phi lợi nhuận • Tư nhân hóa • Hợp đồng bên ngoài 
L38 Chính sách công
L39 Vấn đề khác 
L4 Vấn đề chống độc quyền và Chính sách
L40 Tổng quát 
L41 Độc quyền bán hóa • Hành vi chống cạnh tranh theo chiều ngang
L42 Rào cản theo chiều dọc • Duy trì giá bán lẻ • Chiết khấu sản lượng 
L43 Doanh nghiệp độc quyền hợp pháp và Quy định hay Bãi bỏ quy định 
L44 Chính sách chống độc quyền và Doanh nghiệp công cộng, Thể chế phi lợi nhuận, và Tổ chức chuyên nghiệp
L49 Vấn đề khác 
L5 Quy định và Chính sách ngành 
L50 Tổng quát 
L51 Kinh tế học về Quy định 
L52 Chính sách ngành • Phương pháp hoạch định theo khu vực
L53 Chính sách doanh nghiệp 
L59 Vấn đề khác 
L6 Nghiên cứu ngành: Hoạt động sản xuất
L60 Tổng quát 
L61 Kim loại và Sản phẩm kim loại • Xi măng • Thủy tinh • Gốm xứ 
L62 Xe hơi • Các phương tiện vận tải khác 
L63 Linh kiện vi điện tử • Máy tính • Thiết bị truyền thôn
L64 Máy khác • Thiết bị doanh nghiệp • Quân dụng 
L65 Hóa chất • Cao su • Dược phẩm • Công nghệ sinh học 
L66 Thức ăn Nước giải khát Mỹ phẩm Thuốc lá Rượu và sản phẩm từ  rượu 
L67 Sản phẩm tiêu dùng phi lâu bền khác: Áo quần, Dệt may, Giày dép, và Da
L68 Thiết bị trang trí • Nội thất • Hàng tiêu dùng lâu bền khác 
L69 Vấn đề khác 
L7 Nghiên cứu ngành: Sản phẩm chủ lực và Xây dựng
L70 Tổng quát 
L71 Khai mỏ, Khai thác, và Tinh chế: Nhiên liệu Hydrocarbon 
L72 Khai mỏ, Khai thác, và Tinh chế: Tài nguyên không tái sinh khác
L73 Lâm sản 
L74 Xây dựng
L78 Chính sách Chính phủ 
L79 Vấn đề khác 
L8 Nghiên cứu ngành: Dịch vụ 
L80 Tổng quát 
L81 Thương mại Bán lẻ và Bán buôn • Thương mại điện tử 
L82 Giải trí • Truyền thông
L83 Thể thao • Đánh bài • Nhà hàng • Giải trí • Du lịch 
L84 Dịch vụ cá nhân, chuyên nghiệp, và kinh doanh 
L85 Dịch vụ Bất động sản 
L86 Thông tin và Dịch vụ Internet • Phần mềm máy tính
L87 Dịch vụ Thư tín và Chuyển phát 
L88 Chính sách Chính phủ 
L89 Vấn đề khác 
L9 Nghiên cứu ngành: Vận tải và Tiện ích 
L90 Tổng quát 
L91 Vận tải: Tổng quát 
L92 Đường sắt và Vận tải đường bộ khác 
L93 Vận tải hàng không 
L94 Tiện ích điện 
L95 Tiện ích gas • Ống dẫn khí • Tiện ích nước 
L96 Viễn thông 
L97 Tiện ích: Tổng quát 
L98 Chính sách Chính phủ 
L99 Vấn đề khác
M/-  Quản trị Kinh doanh và Kinh tế học doanh nghiệp, Tiếp thị, Kế toán
M00 Tổng quát
M1 Quản trị kinh doanh 
M10 Tổng quát
M11 Quản lý Sản xuất 
M12 Quản lý Nhân sự • Giám đốc điều hành; Chi trả lương quản lý
M13 Doanh nghiệp mới • Khởi nghiệp
M14 Văn hóa doanh nghiệp Đa dạng Trách nhiệm Xã hội
M15 Quản lý Công nghệ thông tin
M16 Quản trị Kinh doanh quốc tế
M19 Vấn đề khác 
M2 Kinh tế học Kinh doanh
M20 Tổng quát 
M21 Kinh tế học Kinh doanh
M29 Vấn đề khác
M3 Tiếp thị và Quảng cáo 
M30 Tổng quát 
M31 Tiếp thị 
M37 Quảng cáo 
M38 Chính sách và Quy định Chính phủ
M39 Vấn đề khác
M4 Kế toán và Kiểm toán 
M40 Tổng quát
M41 Kế toán 
M42 Kiểm toán 
M48 Chính sách và Quy định Chính phủ
M49 Vấn đề khác
M5 Kinh tế học Nhân sự 
M50 Tổng quát 
M51 Quyết định Tuyển dụng doanh nghiệp • Thăng tiến
M52 Chi trả lương và Phương pháp Chi trả lương và Tác động 
M53 Đào tạo 
M54 Quản lý lao động 
M55 Ký kết lao động 
M59 Vấn đề khác 
N/-  Lịch sử Kinh tế 
N00 Tổng quát 
N01 Phát triển Chuyên ngành: Địa sử học; Nguồn và Phương pháp 
N1 Kinh tế học vĩ mô và Kinh tế học tiền • Cấu trúc ngành • Tăng trưởng • Biến động 
N10 Tổng quát, Quốc tế, hoặc So sánh 
N11 Hoa Kỳ • Canada: Trước-1913
N12 Hoa Kỳ • Canada: 1913– 
N13 Châu Âu: Trước 1913 
N14 Châu Âu: 1913– 
N15 Châu Á bao gồm Trung Đông 
N16 Châu Mỹ Latin • Vùng Caribbe 
N17 Châu Phi • Đại Dương
N2 Thể chế và Thị trường Tài chính 
N20 Tổng quát, Quốc tế, hoặc So sánh 
N21 Hoa Kỳ • Canada: Trước-1913 
N22 Hoa Kỳ • Canada: 1913– 
N23 Châu Âu: Trước 1913 
N24 Châu Âu: 1913– 
N25 Châu Á bao gồm Trung Đông 
N26 Châu Mỹ Latin • Vùng Caribbe 
N27 Châu Phi • Đại Dương 
N3 Lao động và Người tiêu dùng, Nhân khẩu, Giáo dục, Sức khỏe, Phúc lợi, Thu nhập, Tài sản, Tôn giáo, và Nhân học 
N30 Tổng quát, Quốc tế, hoặc So sánh 
N31 Hoa Kỳ • Canada: Trước-1913 
N32 Hoa Kỳ • Canada: 1913–
N33 Châu Âu: Trước 1913 
N34 Châu Âu: 1913– 
N35 Châu Á bao gồm Trung Đông 
N36 Châu Mỹ Latin • Vùng Caribbe 
N37 Châu Phi • Đại Dương
N4 Chính phủ, Chiến tranh, Luật, Quan hệ Quốc tế, và Quy định 
N40 Tổng quát, Quốc tế, hoặc So sánh
N41 Hoa Kỳ • Canada: Trước-1913 
N42 Hoa Kỳ • Canada: 1913– 
N43 Châu Âu: Trước 1913 
N44 Châu Âu: 1913– 
N45 Châu Á bao gồm Trung Đông 
N46 Châu Mỹ Latin • Vùng Caribbe 
N47 Châu Phi • Đại Dương 
N5 Nông nghiệp, Tài nguyên thiên nhiên, Môi trường, và Ngành khai mỏ 
N50 Tổng quát, Quốc tế, hoặc So sánh 
N51 Hoa Kỳ • Canada: Trước-1913 
N52 Hoa Kỳ • Canada: 1913– 
N53 Châu Âu: Trước 1913 
N54 Châu Âu: 1913– 
N55 Châu Á bao gồm Trung Đông 
N56 Châu Mỹ Latin • Vùng Caribbe
N57 Châu Phi • Đại Dương
N6 Sản xuất và Xây dựng 
N60 Tổng quát, Quốc tế, hoặc So sánh 
N61 Hoa Kỳ • Canada: Trước-1913
N62 Hoa Kỳ • Canada: 1913– 
N63 Châu Âu: Trước 1913
N64 Châu Âu: 1913– 
N65 Châu Á bao gồm Trung Đông 
N66 Châu Mỹ Latin • Vùng Caribbe
N67 Châu Phi • Đại Dương
N7 Giao thông, Thương mại, Năng lượng, Công nghệ, và Dịch vụ khác
N70 Tổng quát, Quốc tế, hoặc So sánh
N71 Hoa Kỳ • Canada: Trước-1913 
N72 Hoa Kỳ • Canada: 1913– 
N73 Châu Âu: Trước 1913 
N74 Châu Âu: 1913– 
N75 Châu Á bao gồm Trung Đông 
N76 Châu Mỹ Latin • Vùng Caribbe 
N77 Châu Phi • Đại Dương
N8 Lịch sử Kinh doanh-Vi mô
N80 Tổng quát, Quốc tế, hoặc So sánh 
N81 Hoa Kỳ • Canada: Trước-1913 
N82 Hoa Kỳ • Canada: 1913– 
N83 Châu Âu: Trước 1913 
N84 Châu Âu: 1913– 
N85 Châu Á bao gồm Trung Đông 
N86 Châu Mỹ Latin • Vùng Caribbe 
N87 Châu Phi • Đại Dương 
N9 Lịch sử Vùng và Đô thị 
N90 Tổng quát, Quốc tế, hoặc So sánh 
N91 Hoa Kỳ • Canada: Trước-1913 
N92 Hoa Kỳ • Canada: 1913– 
N93 Châu Âu: Trước 1913 
N94 Châu Âu: 1913– 
N95 Châu Á bao gồm Trung Đông
N96 Châu Mỹ Latin • Vùng Caribbe 
N97 Châu Phi • Đại Dương 
O/-  Phát triển Kinh tế, Thay đổi công nghệ, và Tăng trưởng
O1 Phát triển Kinh tế 
O10 Tổng quát
O11 Phân tích Kinh tế học vĩ mô của Phát triển Kinh tế
O12 Phân tích Kinh tế học vi mô của Phát triển Kinh tế 
O13 Nông nghiệp • Tài nguyên Thiên nhiên • Năng lượng • Môi trường •  Sản phẩm chủ lực khác
O14 Công nghiệp hóa • Ngành Sản xuất và Ngành Dịch vụ • Lựa chọn Công nghệ
O15 Nguồn Nhân lực • Phát triển Con người • Phân phối Thu nhập • Di cư 
O16 Thị trường Tài chính • Tiết kiệm và Đầu tư Vốn • Tài Chính và Thống quản Doanh nghiệp
O17 Khu vực Chính thức và Phi Chính thức • Nền Kinh tế Mờ • Ràng buộc Thể chế
O18 Phân tích Đô thị, Nông thôn, Vùng, và Vận tải • Nhà ở • Cơ sở hạ tầng
O19 Mối nối quốc tế cho Phát triển • Vai trò của Tổ chức Quốc tế 
O2 Kế hoạch và Chính sách Phát triển 
O20 Tổng quát
O21 Mô hình Kế hoạch • Chính sách Kế hoạch
O22 Phân tích Dự án 
O23 Chính sách Tài khóa và Chính sách Tiền về Phát triển
O24 Chính sách Thương mại • Chính sách Chu chuyển Yếu tố • Chính sách Hối đoá
O25 Chính sách Ngành 
O29 Vấn đề khác 
O3 Thay đổi Công nghệ • Nghiên cứu và Phát triển • Quyền Sở hữu Trí tuệ
O30 Tổng quát 
O31 Đổi mới và Phát minh: Tiến trình và Động cơ 
O32 Quản lý Đổi mới Công nghệ và R&D 
O33 Thay đổi Công nghệ: Lựa chọn và Kết quả • Tiến trình lan tỏa
O34 Sở hữu Trí tuệ và Vốn Trí tuệ
O38 Chính sách Chính phủ 
O39 Vấn đề khác
O4 Tăng trưởng Kinh tế và Năng suất Gộp
O40 Tổng quát 
O41 Mô hình Một, Hai, và Đa khu vực Tăng trưởng 
O42 Mô hình Tăng trưởng tiền
O43 Thể chế và Tăng trưởng 
O44 Môi trường và Tăng trưởng 
O47 Đo lường Tăng trưởng Kinh tế • Năng suất Gộp • Hội tụ Sản lượng xuyên-quốc gia
O49 Vấn đề khác 
O5 Nghiên cứu Quốc gia theo nền kinh tế
O50 Tổng quát 
O51 Hoa Kỳ • Canada 
O52 Châu Âu
O53 Châu Á bao gồm Trung Đông 
O54 Châu Mỹ Latin • Vùng Caribbe
O55 Châu Phi 
O56 Đại dương 
O57 Nghiên cứu so sanh các quốc gia
P/-  Hệ thống Kinh tế 
P00 Tổng quát 
P1 Hệ thống Vốn tư 
P10 Tổng quát 
P11 Hoạch định, Điều phối, và Cải tổ 
P12 Doanh nghiệp Vốn tư 
P13 Doanh nghiệp Hợp tác 
P14 Quyền Tài sản 
P16 Kinh tế Chính trị 
P17 Hiệu quả và Triển vọng 
P19 Vấn đề khác 
P2 Hệ thống Vốn công và Nền Kinh tế chuyển đổi 
P20 Tổng quát
P21 Hoạch định, Điều phối, và Cải tổ
P22 Giá 
P23 Thị trường Sản phẩm và Thị trường Yếu tố • Nghiên cứu Ngành • Dân số
P24 Thu nhập Quốc gia, Sản phẩm, và Chi tiêu • Tiền • Lạm phát 
P25 Kinh tế học Đô thị, Nông thôn, và Vùng 
P26 Kinh tế Chính trị • Quyền Tài sản 
P27 Hiệu quả và Triển vọng 
P28 Tài nguyên thiên nhiên • Năng lượng • Môi trường
P29 Vấn đề khác 
P3 Thể chế Vốn công và Chuyển đổi
P30 Tổng quát 
P31 Doanh nghiệp Vốn công và Chuyển đổi 
P32 Hợp tác xã • Tổ hợp tác • Nông nghiệp 
P33 Thương mại, Tài chính, Đầu tư, Mối quan hệ, Viện trợ Quốc tế 
P34 Kinh tế học Tài chính 
P35 Kinh tế học Công cộng
P36 Kinh tế học Người tiêu dùng • Sức khỏe • Giáo dục và Đào tạo • Phúc lợi, Thu nhập, Tài sản, và Nghèo 
P37 Thể chế Pháp lý • Hành vi phi pháp 
P39 Vấn đề khác
P4 Hệ thống Kinh tế khác
P40 Tổng quát 
P41 Hoạch định, Điều phối, và Cải tổ 
P42 Doanh nghiệp hiệu quả Thị trường Yếu tố và Thị trường sản phẩm Giá Dân số
P43 Kinh tế học Công cộng• Kinh tế học Tài chính 
P44 Thu nhập Quốc gia, Sản phẩm, và Chi tiêu • Tiền • Lạm phát 
P45 Thương mại, Tài chính, Đầu tư, Viện trợ Quốc tế 
P46 Kinh tế học Người tiêu dùng • Sức khỏe • Giáo dục và Đào tạo • Phúc lợi, Thu nhập, Tài sản, và Nghèo 
P47 Hiệu quả và Triển vọng 
P48 Kinh tế Chính trị • Thể chế pháp lý • Quyền Tài sản • Tài nguyên Thiên nhiên • Năng lượng • Môi trường • Nghiên cứu Vùng 
P49 Vấn đề khác 
P5 Hệ thống Kinh tế so sánh
P50 Tổng quát 
P51 Phân tích so sánh các hệ thống kinh tế 
P52 Nghiên cứu so sánh các nền kinh tế cụ thể
P59 Vấn đề khác 
Q/-  Kinh tế học nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên; Kinh tế học Môi trường và Sinh thái 
Q00 Tổng quát 
Q01 Phát triển Bền vững 
Q02 Thị trường Hàng hóa toàn cầu
Q1 Nông nghiệp
Q10 Tổng quát 
Q11 Phân tích Tổng Cung và Tổng Cầu • Giá
Q12 Phân tích vi mô về doanh nghiệp nông sản, Hộ gia đình nông nghiệp, và Thị trường Đầu vào Nông nghiệp 
Q13 Thị trường Nông nghiệp và Tiếp thị • Hợp tác xã • Kinh doanh nông sản
Q14 Tài chính Nông nghiệp
Q15 Sở hữu đất và Cho thuê đất • Cải cách đất • Sử dụng đất • Tưới tiêu • Nông nghiệp và Môi trường
Q16 R&D • Công nghệ Nông nghiệp • Nhiên liệu sinh học • Dịch vụ Phát triển nông nghiệp 
Q17 Nông nghiệp trong Thương mại Quốc tế
Q18 Chính sách nông nghiệp • Chính sách thực phẩm 
Q19 Vấn đề khác 
Q2 Tài nguyên Có thể tái tạo và Bảo tồn
Q20 Tổng quát 
Q21 Cung và Cầu • Giá
Q22 Thủy sản • Nuôi trồng Thủy sản 
Q23 Lâm nghiệp 
Q24 Đất 
Q25 Nước
Q26 Khía cạnh giải trí của Tài nguyên thiên nhiên 
Q27 Các vấn đề về Thương mại quốc tế
Q28 Chính sách Chính phủ
Q29 Vấn đề khác
Q3 Tài nguyên Không thể tái tạo và Bảo tồn 
Q30 Tổng quát
Q31 Cung và Cầu • Giá 
Q32 Tài nguyên có giới hạn và Phát triển kinh tế 
Q33 Bùng nổ tài nguyên
Q34 Tài nguyên thiên nhiên và Tranh chấp nội địa và quốc tế
Q37 Các vấn đề về Thương mại quốc tế 
Q38 Chính sách Chính phủ
Q39 Vấn đề khác 
Q4 Năng lượng 
Q40 Tổng quát 
Q41 Cung và Cầu • Giá 
Q42 Nguồn Năng lượng thay thế 
Q43 Năng lượng và Nền Kinh tế vĩ mô 
Q47 Dự báo Năng lượng
Q48 Chính sách Chính phủ 
Q49 Vấn đề khác
Q5 Kinh tế học Môi trường
Q50 Tổng quát 
Q51 Định giá Tác động môi trường
Q52 Chi phí Kiểm soát ô nhiễm • Tác động phân phối • Tác động việc làm
Q53 Ô nhiễm không khí • Ô nhiễm nước • Tiếng ồn • Chất thải độc hại • Chất thải rắn • Tái chế 
Q54 Khí hậu • Thảm họa tự nhiên • Nóng lên toàn cầu
Q55 Đổi mới Công nghệ
Q56 Môi trường và Phát triển • Môi trường và Thương mại • Bền vững • Tài khoản và Hạch toán Môi trường • Công bằng môi trường • Tăng trưởng Dân số
Q57 Kinh tế học Sinh thái: Dịch vụ hệ sinh thái • Bảo tồn đa dạng sinh học • Kinh tế học sinh học • Sinh thái ngành 
Q58 Chính sách Chính phủ
Q59 Vấn đề khác 
R/-  Kinh tế học về Đô thị, Nông thôn, Vùng, Bất động sản, và Giao thông
R00 Tổng quát
R1 Kinh tế học vùng tổng quát
R10 Tổng quát 
R11 Hoạt động Kinh tế vùng: Tăng trưởng, Phát triển, Vấn đề môi trường, và Biến đổi 
R12 Quy mô và Phân phối theo không gian của các hoạt động kinh tế vùng 
R13 Cân bằng tổng quát và Phân tích kinh tế học phúc lợi của Kinh tế vùng
R14 Hình mẫu sử dụng đất
R15 Mô hình Kinh tế lượng và Đầu vào- Đầu ra • Mô hình khác 
R19 Vấn đề khác
R2 Phân tích Hộ gia đình
R20 Tổng quát 
R21 Cầu nhà ở
R22 Cầu khác 
R23 Di cư theo vùng • Thị trường lao động vùng • Dân số • Đặc tính vùng dân cư xung quanh
R28 Chính sách Chính phủ 
R29 Vấn đề khác 
R3 Thị trường Bất động sản, Phân tích sản xuất theo không gian, và Vị trí doanh nghiệp
R30 Tổng quát 
R31 Cung và Thị trường Nhà ở 
R32 Phân tích theo không gian khác và Phân tích định giá 
R33 Thị trường Bất động sản phi nông nghiệp và phi thổ cư
R38 Chính sách Chính phủ 
R39 Vấn đề khác 
R4 Kinh tế học Vận tải 
R40 Tổng quát 
R41 Vận tải: Cầu, Cung, và Quá tải • An toàn và Tai nạn • Tiếng ồn vận tải
R42 Chính phủ Phân tích Đầu tư tư nhân • Bảo trì đường • Lập kế hoạch vận tải
R48 Chính sách Chính phủ 
R49 Vấn đề khác 
R5 Phân tích Chính phủ vùng
R50 Tổng quát 
R51 Tài chính ở các nền kinh tế đô thị và nông thôn 
R52 Sử dụng đất và Quy định khác
R53 Phân tích vị trí tiện ích công cộng • Đầu tư công cộng và Trữ lượng Vốn 
R58 Lập kế hoạch và chính sách phát triển vùng
R59 Vấn đề khác 
Y/-  Các phân loại khác
Y1 Dữ liệu: Bảng và Đồ thị
Y10 Dữ liệu: Bảng và Đồ thị 
Y2 Tài liệu Nhập môn 
Y20 Tài liệu Nhập môn
Y3 Khảo lược Sách (không phân loại) 
Y30 Khảo lược Sách (không phân loại) 
Y4 Luận văn (không phân loai)
Y40 Luận văn (không phân loai) 
Y5 Đọc sâu (không phân loại) 
Y50 Đọc sâu (không phân loại) 
Y6 Trích đoạn
Y60 Trích đoạn 
Y7 Thảo luận chung không tác giả 
Y70 Thảo luận chung không tác giả
Y8 Các bộ môn liên quan 
Y80 Các bộ môn liên quan 
Y9 Vấn đề khác 
Y90 Vấn đề khác 
Y91 Hình ảnh và Bản đồ 
Z/-  Các chủ đề đặc biệt khác
Z00 Tổng quát 
Z1 Kinh tế học Văn hóa • Xã hội học Kinh tế • Nhân chủng học Kinh tế
Z10 Tổng quát 
Z11 Kinh tế học về Nghệ thuật và Văn học
Z12 Tôn giáo 
Z13 Xã hội học Kinh tế • Nhân chủng học Kinh tế • Phân tầng Xã hội và Kinh tế
Z18 Chính sách công 
Z19 Vấn đề khác 
Z2 Kinh tế thể thao 
Z20 Chung 
Z21 Nghiên cứu ngành 
Z22 Các vấn đề về lao động 
Z23 Tài chính 
Z28 Chính sách
Z29 Khác 
Z3 Kinh tế Du lịch
Z30 Chung
Z31 Nghiên cứu Công nghiệp 
Z32 Du lịch và Phát triển 
Z33 Tiếp thị và Tài chính 
Z38 Chính sách
Z39 Khác 
Xem thêm