Tôn chỉ mục đích

Tôn chỉ mục đích Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn

Tạp chí Khoa học Thương mại (JTS) là tạp chí trực thuộc trường Đại học Thương mại. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và thương mại gồm hai phiên bản: Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt và Tạp chí Khoa học Thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science).
Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt được xuất bản thường kỳ 12 số/ năm và được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá là một trong những Tạp chí có điêm cao nhất trong khối ngành kinh tế. Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science) được xuất bản 4 số/năm

Các bài báo mới

Nguyễn Trường Sơn, Lê Nguyễn Hương Quỳnh và Ngô Tấn Nhị - Đánh giá văn hóa tổ chức của các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng dựa trên mô hình văn hóa denison
Nguyễn Trường Sơn, Lê Nguyễn Hương Quỳnh và Ngô Tấn Nhị - Đánh giá văn hóa tổ chức của các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng dựa trên mô hình văn hóa denison TẠP CHÍ SỐ 177
Từ khóa: Đánh giá, văn hóa tổ chức, mô hình văn hóa Denison, giá trị văn hóa, đặc trưng văn hóa, doanh nghiệp.
JEL Classifications: M1, M14.
Mã số: 177.1BMkt.11
Nguyễn Thùy Dương - Quan hệ giữa đầu tư nước ngoài (FDI), thương mại quốc tế và năng suất lao động tại các địa phương Việt Nam
Nguyễn Thùy Dương - Quan hệ giữa đầu tư nước ngoài (FDI), thương mại quốc tế và năng suất lao động tại các địa phương Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 177
Từ khóa: FDI, đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế, xuất khẩu, nhập khẩu, năng suất lao động, địa phương Việt Nam.
JEL Classifications: F16.
Mã số: 177.1TrEM.11
Nguyễn Trần Hưng - Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn thông tin đánh giá trực tuyến tới quyết định mua trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam
Nguyễn Trần Hưng - Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn thông tin đánh giá trực tuyến tới quyết định mua trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 177
Từ khóa: Đánh giá trực tuyến, chất lượng nguồn thông tin, quyết định mua trực tuyến, người tiêu dùng trực tuyến.
JEL Classifications: M10, O14.
Mã số: 177.2BMkt.21

Quyền miễn trách nhiệm

Quyền miễn trách nhiệm Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn

Thông tin và nội dung được giới thiệu trong các ấn phẩm của Tạp chí Khoa học thương mại phản ánh quan điểm của tác giả và cộng sự. Vì vậy, Tạp chí Khoa học thương mại không chịu trách nhiệm đối với những sai sót và hệ quả phát sinh từ vấn đề sử dụng thông tin trong các bài viết.
Tạp chí Khoa học thương mại không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý về sự sai sót và thiếu chính xác của các dữ liệu, thông tin, đánh giá, hay nhận định bắt nguồn từ độ tin cậy của thông tin cũng như quan điểm được thể hiện trong các bài viết.

Đối tác