TẠP CHÍ KHOA HỌC THƯƠNG MẠI  

Địa chỉ: Phòng 202 nhà T, Trường Đại học Thương mại

79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3764.3219 máy lẻ 2102

Email: tckhtm@vcu.edu.vn             website: www.tckhtm.vcu.edu.vn

Tạp chí Khoa học Thương mại (JTS)  là tạp chí trực thuộc trường Đại học Thương mại. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và thương mại gồm hai phiên bản: Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt và Tạp chí Khoa học Thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science). Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt được xuất bản thường kỳ 12 số/ năm và được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá là một trong những Tạp chí có điêm cao nhất trong khối ngành kinh tế. Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science) được xuất bản 4 số/năm

Tạp chí Khoa học Thương mại định hướng xuất bản bài báo từ bài nghiên cứu, bài báo đánh giá, phân tích kinh tế và kinh nghiệm cho các lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh liên quan đến khoa học thương mại ở cả khía cạnh lý thuyết và thực nghiệm được xuất bản với mục đích phổ biến chúng cho giáo viên, CEO và doanh nghiệp các nhà quản lý quan tâm đến sự phát triển kinh doanh và thương mại ở Việt Nam và trên thế giới. Tạp chí Khoa học Thương mại hoan nghênh các bài báo bao gồm các chủ đề toàn cầu, khu vực, quốc gia hoặc thậm chí địa phương về phát triển kinh doanh và kinh tế có ý nghĩa chính sách rộng lớn hơn và được các cơ quan quốc tế, chính phủ, các tổ chức khu vực công và tư nhân, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp. Các quy định về chính sách bắt buộc phải được hỗ trợ bởi quá trình phân tích và thẩm định chặt chẽ.

Xem thêm