HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BIÊN TẬP

Đinh Văn Sơn – Đại học Thương mại (Chủ tịch)

Phạm Vũ Luận – Đại học Thương mại (Phó Chủ tịch)

Nguyễn Bách Khoa – Đại học Thương mại (Phó chủ tịch)

Phạm Minh Đạt – Đại học Thương mại (Ủy viên thư ký)

                           Các ủy viên

Vũ Thành Tự Anh – Đại học Fulbright Việt Nam (Hoa Kỳ)

Lê Xuân Bá – Viện QLKT TW

Hervé B.Boismery – Đại học Reuinion (Pháp)

H. Eric Boutin – Đại học Toulon Var (Pháp)

Nguyễn Thị Doan – Hội Khuyến học Việt Nam

Haasis Hans – Đại học Bremenr (Đức)

Lê Quốc Hội – Đại học Kinh tế quốc dân

Nguyễn Thị Bích Loan – Đại học Thương mại

Nguyễn Hoàng Long – Đại học Thương mại

Nguyễn Mại – Chuyên gia kinh tế độc lập

Dương Thị Bình Minh – ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Hee Cheon Moon – Hội Nghiên cứu TM Hàn Quốc

Bùi Xuân Nhàn – Đại học Thương mại

Lương Xuân Quỳ - Hội Khoa học kinh tế Việt Nam

Nguyễn Văn Song - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thanh Tâm – Đại học California (Hoa Kỳ)

Trương Bá Thanh – ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Đinh Văn Thành – Viện Nghiên cứu Thương mại

Đỗ Minh Thành – Đại học Thương mại

Lê Đình Thắng – Đại học Québec (Canada)

Trần Đình Thiên – Viện Kinh tế Việt Nam

Nguyễn Quang Thuấn – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Washio Tomohuru – ĐH Kwansey Gakuin (Nhật Bản)

Lê Như Tuyền – Grenoble École de Managment (Pháp)

Zhang Yujie – Đại học Tsinghua (Trung Quốc)

Xem thêm