Một số hướng dẫn đối với các tác giả

1. Quy trình đăng bài

Bài báo khoa học được viết bằng tiếng Việt và có tóm tắt bằng tiếng Anh cuối bài (trường hợp đặc biệt với tác giả nước ngoài có thể ngược lại). Tất cả các bài báo sẽ được gửi đến các nhà khoa học chuyên ngành phản biện (theo mẫu quy định) trường hợp yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung để đăng, tác giả sẽ nhận được bản nhận xét phản biện với yêu cầu sửa chữa cụ thể, trường hợp không đủ điều kiện để đăng sẽ không trả lại bản thảo: Các bài báo có thể gửi bưu điện dạng văn bản hoặc gửi email qua địa chỉ:

          Tòa soạn Tạp chí Khoa học Thương mại

          Trường Đại học Thương mại

          Số 79, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

          Email: tckhtm@tmu.edu.vn

         hoặc bằng hình thức trực tuyến tại website: tckhtm.tmu.edu.vn

Trên mỗi bài báo đăng, Ban Biên tập sẽ ghi rõ: ngày nhận bài là ngày mà Tòa soạn nhận được (dạng văn bản) hoặc nhận được bài tại máy PC của Thư ký nếu gửi email; Ngày nhận lại là ngày Tòa soạn nhận được bài lần cuối để đăng mà tác giả gửi lại sau sửa chữa (tối đa 2 lần/bài) theo kết luận của phản biện - trường hợp phải sửa chữa, hoặc ngày nhận lại từ phản biện với kết luận: có thể sử dụng không cần sửa chữa.

Tòa soạn Tạp chí Khoa học khuyến khích các tác giả tự kiểm tra mức độ tương đồng (có thể bằng Turnitin) và đảm bảo mức độ tương đồng dưới 20%. Nếu trên 20% Tòa soạn có quyền tự động từ chối bài báo của tác giả khi gửi đến Tòa soạn

Xem thêm