Một số hướng dẫn đối với các tác giả

1. Quy trình đăng bài

Bài báo khoa học được viết bằng tiếng Việt và có tóm tắt bằng tiếng Anh cuối bài (trường hợp đặc biệt với tác giả nước ngoài có thể ngược lại). Tất cả các bài báo sẽ được gửi đến các nhà khoa học chuyên ngành phản biện (theo mẫu quy định) trường hợp yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung để đăng, tác giả sẽ nhận được bản nhận xét phản biện với yêu cầu sửa chữa cụ thể, trường hợp không đủ điều kiện để đăng sẽ không trả lại bản thảo: Các tác giả gửi bài đến Tạp chí Khoa học Thương mại bằng hình thức trực tuyến tại website của tạp chí: http://tckhtm.tmu.edu.vn

Sau khi tác giả truy cập website và chọn vào mục gửi bài, các tác giả sẽ tiến hành tạo tài khoản (đối với tác giả mới gửi bài lần đầu) hoặc đăng nhập tài khoản (đối với các tác giả đã có tài khoản) thì tác giả tiến hành theo các bước tại đó để gửi bài

Trên mỗi bài báo đăng, Ban Biên tập sẽ ghi rõ: ngày nhận bài là ngày mà tac giả gửi bài đến Tạp chí và được ghi nhận trên hệ thống; Ngày nhận lại là ngày Tòa soạn nhận được bài lần cuối để đăng mà tác giả gửi lại sau sửa chữa (tối đa 2 lần/bài) theo kết luận của phản biện - trường hợp phải sửa chữa, hoặc ngày nhận lại từ phản biện với kết luận: có thể sử dụng không cần sửa chữa.

Tòa soạn Tạp chí Khoa học khuyến khích các tác giả tự kiểm tra mức độ tương đồng (có thể bằng Turnitin) và đảm bảo mức độ tương đồng dưới 20%. Nếu trên 20% Tòa soạn có quyền tự động từ chối bài báo của tác giả khi gửi đến Tòa soạn

Tòa soạn Tạp chí Khoa học Thương mại kính đề nghị các tác giả tham khảo kỹ các quy định của Tòa soạn trước khi gửi bài trên hệ thống

Ban Biên tập

Xem thêm