Tôn chỉ mục đích

Tôn chỉ mục đích Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn

Tạp chí Khoa học Thương mại (JTS) là tạp chí trực thuộc trường Đại học Thương mại. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và thương mại gồm hai phiên bản: Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt và Tạp chí Khoa học Thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science).
Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt được xuất bản thường kỳ 12 số/ năm và được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá là một trong những Tạp chí có điêm cao nhất trong khối ngành kinh tế. Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science) được xuất bản 4 số/năm

Các bài báo mới

Nguyễn Thị Phương Liên - Phát triển tín dụng vi mô của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam.
Nguyễn Thị Phương Liên - Phát triển tín dụng vi mô của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 180
Từ khóa: tín dụng vi mô, tổ chức tài chính vi mô chính thức.
JEL Classification: E52, G18, D04
Mã số: 180.1FiBa.11
Nguyễn Thị Hà - Đánh giá quản lý nhà nước đối với dịch vụ kiểm toán độc lập dựa trên lý thuyết quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam.
Nguyễn Thị Hà - Đánh giá quản lý nhà nước đối với dịch vụ kiểm toán độc lập dựa trên lý thuyết quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 180
Từ khóa: quản lý nhà nước, kiểm toán độc lập, mô hình IPA, tiêu chí đánh giá.
JEL Classifications: E65, G28, H51, C33
Mã số: 180.1Bacc.11
Nguyễn Phương Linh và Nguyễn Đức Nhuận - Nghiên cứu thực nghiệm về niềm tin và ý định mua hàng trực tuyến của giới trẻ Hà Nội.
Nguyễn Phương Linh và Nguyễn Đức Nhuận - Nghiên cứu thực nghiệm về niềm tin và ý định mua hàng trực tuyến của giới trẻ Hà Nội. TẠP CHÍ SỐ 180
Từ khóa: Dịch vụ giao hàng, Dịch vụ thanh toán, Niềm tin, Ý định mua hàng trực tuyến, Truyền thông sản phẩm.
JEL Classifications: M0, M00, M1, M20, M30, M31.
Mã số: 180. 2BMkt.21
Trần Đức Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ở các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Trần Đức Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ở các ngân hàng thương mại Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 180
Từ khóa: Khả năng trả nợ, khách hàng cá nhân, ngân hàng thương mại.
JEL Classifications: G21.
Mã số: 180.2FiBa.21

Quyền miễn trách nhiệm

Quyền miễn trách nhiệm Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn

Thông tin và nội dung được giới thiệu trong các ấn phẩm của Tạp chí Khoa học thương mại phản ánh quan điểm của tác giả và cộng sự. Vì vậy, Tạp chí Khoa học thương mại không chịu trách nhiệm đối với những sai sót và hệ quả phát sinh từ vấn đề sử dụng thông tin trong các bài viết.
Tạp chí Khoa học thương mại không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý về sự sai sót và thiếu chính xác của các dữ liệu, thông tin, đánh giá, hay nhận định bắt nguồn từ độ tin cậy của thông tin cũng như quan điểm được thể hiện trong các bài viết.

Đối tác