Tôn chỉ mục đích

Tôn chỉ mục đích Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn

Tạp chí Khoa học Thương mại (JTS) là tạp chí trực thuộc trường Đại học Thương mại. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và thương mại gồm hai phiên bản: Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt và Tạp chí Khoa học Thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science).
Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt được xuất bản thường kỳ 12 số/ năm và được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá là một trong những Tạp chí có điêm cao nhất trong khối ngành kinh tế. Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science) được xuất bản 4 số/năm

Các bài báo mới

Đinh Văn Sơn, Phan Thế Công và Lê Thị Dung - Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023: Thực trạng và triển vọng
Đinh Văn Sơn, Phan Thế Công và Lê Thị Dung - Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023: Thực trạng và triển vọng TẠP CHÍ SỐ 189
Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, tăng trưởng kinh tế, triển vọng, COVID-19.
JEL Classifications: E00, B22, B55
Mã số: 189.1Deco.12
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.01
Chu Thị Thu Thuỷ - Ảnh hưởng của linh hoạt tài chính đến giá trị các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chu Thị Thu Thuỷ - Ảnh hưởng của linh hoạt tài chính đến giá trị các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 189
Từ khóa: linh hoạt tài chính, rủi ro hệ thống, giá trị công ty, công ty cổ phần, thị trường chứng khoán.
JEL Classifications: G30, G31, G32.
Mã số: 189.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.03
Trần Xuân Quỳnh và Vương Ngọc Duy - Phân tích ảnh hưởng của trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng lên thái độ, truyền miệng điện tử và dự định tiếp tục sử dụng: nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng
Trần Xuân Quỳnh và Vương Ngọc Duy - Phân tích ảnh hưởng của trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng lên thái độ, truyền miệng điện tử và dự định tiếp tục sử dụng: nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng TẠP CHÍ SỐ 189
Từ khóa: Dịch vụ xe đạp công cộng, thái độ của khách hàng, ý định tiếp tục sử dụng, truyền miệng điện tử.
JEL Classifications: L81.
Mã số: 189.2TrEM.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.05
Nguyễn Quỳnh Trang và Nguyễn Thị Thanh Phương - Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ huy động tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam
Nguyễn Quỳnh Trang và Nguyễn Thị Thanh Phương - Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ huy động tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 189
Từ khóa: Tỷ lệ huy động tiền gửi không kỳ hạn (CASA), ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) niêm yết.
JEL Classifications: E52, G18, D04.
Mã số: 189.2BAcc.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.06

Quyền miễn trách nhiệm

Quyền miễn trách nhiệm Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn

Thông tin và nội dung được giới thiệu trong các ấn phẩm của Tạp chí Khoa học thương mại phản ánh quan điểm của tác giả và cộng sự. Vì vậy, Tạp chí Khoa học thương mại không chịu trách nhiệm đối với những sai sót và hệ quả phát sinh từ vấn đề sử dụng thông tin trong các bài viết.
Tạp chí Khoa học thương mại không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý về sự sai sót và thiếu chính xác của các dữ liệu, thông tin, đánh giá, hay nhận định bắt nguồn từ độ tin cậy của thông tin cũng như quan điểm được thể hiện trong các bài viết.

Đối tác