Tôn chỉ mục đích

Tôn chỉ mục đích Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn

Tạp chí Khoa học Thương mại (JTS) là tạp chí trực thuộc trường Đại học Thương mại. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và thương mại gồm hai phiên bản: Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt và Tạp chí Khoa học Thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science).
Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt được xuất bản thường kỳ 12 số/ năm và được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá là một trong những Tạp chí có điêm cao nhất trong khối ngành kinh tế. Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science) được xuất bản 4 số/năm

Các bài báo mới

Nguyễn Tố Như, Đặng Văn Mỹ và Ngô Thị Khuê Thư - Ảnh hưởng của marketing - mix xanh đến ý định mua xanh của người tiêu dùng Việt Nam
Nguyễn Tố Như, Đặng Văn Mỹ và Ngô Thị Khuê Thư - Ảnh hưởng của marketing - mix xanh đến ý định mua xanh của người tiêu dùng Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 190
Từ khóa: Marketing - mix xanh; ý định mua xanh; hình ảnh thương hiệu; niềm tin xanh.
JEL Classifications: M31.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.01
Mã số: 190.1BMkt.11
Nguyễn Thị Mỹ Thanh và Nguyễn Hữu Khôi - Nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận và thái độ tới ý định sử dụng thương mại phát trực tiếp của người tiêu dùng tại Khánh Hòa
Nguyễn Thị Mỹ Thanh và Nguyễn Hữu Khôi - Nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận và thái độ tới ý định sử dụng thương mại phát trực tiếp của người tiêu dùng tại Khánh Hòa TẠP CHÍ SỐ 190
Từ khóa: Giá trị cảm nhận, thái độ nhận thức, thái độ cảm xúc, ý định tiếp tục sử dụng.
JEL Classifications: M31, M15, K23.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.02
Mã số: 190.1BMkt.11
Phạm Hùng Cường và Nguyễn Thanh Ngân - Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các sàn thương mại điện tử của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Hùng Cường và Nguyễn Thanh Ngân - Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các sàn thương mại điện tử của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh TẠP CHÍ SỐ 190
Từ khóa: Sàn thương mại điện tử, sinh viên, quyết định mua hàng.
JEL Classifications: L8, L81.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.03
Mã số: 190.1BMkt.11
Nguyễn Thị Bích Loan và Nguyễn Thị Tú Quyên - Tác động của quản trị nhân lực xanh đến hiệu quả môi trường tại các khách sạn 3- 5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Bích Loan và Nguyễn Thị Tú Quyên - Tác động của quản trị nhân lực xanh đến hiệu quả môi trường tại các khách sạn 3- 5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội TẠP CHÍ SỐ 190
Từ khoá: Quản trị nhân lực xanh, hiệu quả môi trường, phát triển bền vững, khách sạn 3-5 sao.
JEL Classifications: M12, L83, Q01.
DOI: 10.54404/JTS.2024.190V.06
Mã số: 190.2TRMg.21

Quyền miễn trách nhiệm

Quyền miễn trách nhiệm Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn

Thông tin và nội dung được giới thiệu trong các ấn phẩm của Tạp chí Khoa học thương mại phản ánh quan điểm của tác giả và cộng sự. Vì vậy, Tạp chí Khoa học thương mại không chịu trách nhiệm đối với những sai sót và hệ quả phát sinh từ vấn đề sử dụng thông tin trong các bài viết.
Tạp chí Khoa học thương mại không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý về sự sai sót và thiếu chính xác của các dữ liệu, thông tin, đánh giá, hay nhận định bắt nguồn từ độ tin cậy của thông tin cũng như quan điểm được thể hiện trong các bài viết.

Đối tác