Tôn chỉ mục đích

Tôn chỉ mục đích Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn

Tạp chí Khoa học Thương mại (JTS) là tạp chí trực thuộc trường Đại học Thương mại. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và thương mại gồm hai phiên bản: Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt và Tạp chí Khoa học Thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science).
Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Việt được xuất bản thường kỳ 12 số/ năm và được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá là một trong những Tạp chí có điêm cao nhất trong khối ngành kinh tế. Tạp chí Khoa học thương mại bằng Tiếng Anh (Journal of Trade Science) được xuất bản 4 số/năm

Các bài báo mới

Chúc mừng trường Đại học Thương mại xếp hạng 5 sao UPM
Chúc mừng trường Đại học Thương mại xếp hạng 5 sao UPM Tin tức
Kết quả xếp hạng 5 sao UPM hiện nay là KẾT THÚC ĐẸP cho giai đoạn phấn đấu trở thành trường đại học định hướng ứng dụng chất lượng cao của TMU, đồng thời là KHỞI ĐẦU cho giai đoạn TMU tuyên bố, thực hiện tầm nhìn và sứ mạng mới theo định hướng Đổi mới sáng tạo - Hội nhập và Phát triển bền vững trong Khu vực Châu Á
Nguyễn Thị Mỹ Linh và Đoàn Thị Thu Trang - Ngưỡng nợ nước ngoài tối ưu đối với tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu trường hợp các quốc gia ASEAN.
Nguyễn Thị Mỹ Linh và Đoàn Thị Thu Trang - Ngưỡng nợ nước ngoài tối ưu đối với tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu trường hợp các quốc gia ASEAN. Tạp chí số 173
Từ khóa: ASEAN; Tăng trưởng kinh tế; Nợ nước ngoài; System - GMM; Hiệu ứng ngưỡng.
Mã số: 173.1DEco.11
JEL Classifications: F34, F43, O16
Nguyễn Đắc Thành, Đỗ Phương Thảo và Phạm Hà Châu Quế - Ảnh hưởng của đầu tư R&D đến kết quả tài chính của doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.
Nguyễn Đắc Thành, Đỗ Phương Thảo và Phạm Hà Châu Quế - Ảnh hưởng của đầu tư R&D đến kết quả tài chính của doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Tạp chí số 173
Từ khóa: R&D, kết quả tài chính, quỹ khoa học công nghệ, quy mô doanh nghiệp, doanh nghiệp chế biến thực phẩm.
Mã số: 173.1TrEM.11
JEL Classifications: G32, G39.
Bùi Quang Bình - Vốn giáo dục, vốn sức khỏe và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ở Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam.
Bùi Quang Bình - Vốn giáo dục, vốn sức khỏe và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ở Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam. Tạp chí số 173
Từ khóa: Vốn giáo dục, vốn sức khỏe, tăng trưởng kinh tế, Duyên hải nam trung Bộ, Tây Nguyên.
Mã số: 173.1GEMg.11
JEL Classifications: C33, C36, E13, I15, J24, O15, O34, O47.
Bùi Thu Hiền và Nguyễn Thu Trang - Ảnh hưởng của các đặc điểm hội đồng quản trị đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bùi Thu Hiền và Nguyễn Thu Trang - Ảnh hưởng của các đặc điểm hội đồng quản trị đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí số 173
Từ khóa: Đặc điểm của hội đồng quản trị, quản trị lợi nhuận, thành viên nữ, thành viên độc lập.
Mã số: 173.2HRMg.21
JEL Classification: G32, G34, N25.

Quyền miễn trách nhiệm

Quyền miễn trách nhiệm Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn

Thông tin và nội dung được giới thiệu trong các ấn phẩm của Tạp chí Khoa học thương mại phản ánh quan điểm của tác giả và cộng sự. Vì vậy, Tạp chí Khoa học thương mại không chịu trách nhiệm đối với những sai sót và hệ quả phát sinh từ vấn đề sử dụng thông tin trong các bài viết.
Tạp chí Khoa học thương mại không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý về sự sai sót và thiếu chính xác của các dữ liệu, thông tin, đánh giá, hay nhận định bắt nguồn từ độ tin cậy của thông tin cũng như quan điểm được thể hiện trong các bài viết.

Đối tác