Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 182

Lê Thị Nhung - Tác động của quản trị công ty tới hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết tại Việt Nam.

27/10/2023 08:17:36
Từ khóa: Doanh nghiệp phi tài chính Việt Nam, hiệu quả tài chính, quản trị công ty.
JEL Classifications: G30, G32, G34.
Mã số: 182.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.182V.03

Nghiên cứu đánh giá tác động của thước đo riêng lẻ đại diện cho các nhân tố bên trong quản trị công ty tới hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2021 trên cơ sở phương pháp phân tích dữ liệu bảng tĩnh và thực hiện các kiểm định lựa chọn mô hình. Nghiên cứu chỉ ra rằng, các doanh nghiệp có quy mô hội đồng quản trị lớn, tỷ lệ thành viên độc lập và tỷ lệ thành viên nữ trong hội đồng quản trị và ban kiểm soát cao, tỷ lệ thành viên kiêm nhiệm trong hội đồng quản trị thấp, tỷ lệ sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài và sở hữu của ban điều hành lớn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Kết quả bài viết được ủng hộ bởi lý thuyết các bên liên quan, lý thuyết đại diện và các nghiên cứu thực nghiệm liên quan. Nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị đối với hoạt động quản trị công ty trong mối quan hệ với hiệu quả tài chính doanh nghiệp.