Các số tạp chí

Nguyễn Thị Hoài Thu - Tác động của đô thị hoá đến phát thải khí nhà kính ở Việt Nam: kết quả từ mô hình ARDL
Nguyễn Thị Hoài Thu - Tác động của đô thị hoá đến phát thải khí nhà kính ở Việt Nam: kết quả từ mô hình ARDL TẠP CHÍ SỐ 183 Từ khóa: Đô thị hóa, phát thải khí nhà kính, môi trường, ARDL.
JEL Classifications: Q56, R11, O13.
Mã số: 183.1Deco.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.183V.01
29/11/2023
Nguyễn Thị Đài Trang và Bùi Thanh Tráng - Năng lực động và vai trò chính sách chính phủ đối với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp viễn thông Việt Nam
Nguyễn Thị Đài Trang và Bùi Thanh Tráng - Năng lực động và vai trò chính sách chính phủ đối với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp viễn thông Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 183 Từ khóa: năng lực động, định hướng kỹ thuật số, định hướng thị trường, năng lực đổi mới sáng tạo, hiệu quả kinh doanh, chính sách chính phủ.
JEL Classifications: M1.
Mã số: 183.1SMET.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.183V.02
29/11/2023
Lê Hải Trung và Nguyễn Lan Phương - Tác động của biến động giá dầu đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Lê Hải Trung và Nguyễn Lan Phương - Tác động của biến động giá dầu đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 183 Từ khóa: Biến động giá dầu; ngân hàng thương mại; hiệu quả hoạt động.
JEL Classifications: C33, G21, G28, Q43.
Mã số: 183.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.183V.03
29/11/2023
Lê Hoàng Vinh và Nguyễn Bạch Ngân - Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: Vai trò điều tiết của sở hữu kiểm soát bởi Nhà nước
Lê Hoàng Vinh và Nguyễn Bạch Ngân - Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: Vai trò điều tiết của sở hữu kiểm soát bởi Nhà nước TẠP CHÍ SỐ 183 Từ khóa: ngân hàng thương mại, sở hữu kiểm soát của Nhà nước, tiền gửi khách hàng.
JEL Classifications: G10, G21, G34.
Mã số: 183.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.183V.04
29/11/2023
Cao Quốc Việt và Vũ Thị Hồng Ân - Tác động của trò chơi hoá đến lòng trung thành của người dùng ví điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh
Cao Quốc Việt và Vũ Thị Hồng Ân - Tác động của trò chơi hoá đến lòng trung thành của người dùng ví điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh TẠP CHÍ SỐ 183 Từ khóa: Trò chơi hóa; đặc tính trò chơi; tương tác người dùng; lòng trung thành thương hiệu.
JEL Classifications: M30, M31.
Mã số: 183.2BMkt.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.183V.06
29/11/2023