Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 183

Cao Quốc Việt và Vũ Thị Hồng Ân - Tác động của trò chơi hoá đến lòng trung thành của người dùng ví điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh

29/11/2023 15:48:30
Từ khóa: Trò chơi hóa; đặc tính trò chơi; tương tác người dùng; lòng trung thành thương hiệu.
JEL Classifications: M30, M31.
Mã số: 183.2BMkt.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.183V.06

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các đặc tính trò chơi như yếu tố nhập vai, yếu tố thành tích và yếu tố xã hội có tác động đến lòng trung thành của người dùng ví điện tử. Đặc biệt là xem xét mức độ tác động của các yếu tố này đến tương tác người dùng thông qua ba khía cạnh cảm xúc, nhận thức và xã hội. Nghiên cứu được thực hiện với 365 mẫu khảo sát và dữ liệu được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện phi xác suất thông qua các kênh mạng xã hội tiêu biểu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các đặc tính trò chơi bao gồm yếu tố nhập vai, thành tích và xã hội đều có tác động tích cực đến lòng trung thành của người dùng ví điện tử. Đồng thời, tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị giúp nâng cao lòng trung thành của người dùng ví điện tử thông qua cải thiện các đặc tính trong trò chơi để phù hợp với nhu cầu của người dùng.