Các số tạp chí

Bùi Thu Hiền và Nguyễn Thu Trang - Ảnh hưởng của các đặc điểm hội đồng quản trị đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bùi Thu Hiền và Nguyễn Thu Trang - Ảnh hưởng của các đặc điểm hội đồng quản trị đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí số 173 Từ khóa: Đặc điểm của hội đồng quản trị, quản trị lợi nhuận, thành viên nữ, thành viên độc lập.
Mã số: 173.2HRMg.21
JEL Classification: G32, G34, N25.
31/01/2023
Nguyễn Viết Bằng và Nguyễn Thị Hoàng Yến - Tích hợp lý thuyết U&G và lý thuyết hành vi hoạch định để đánh giá tác động của quảng cáo Facebook đối với Ý định mua hàng.
Nguyễn Viết Bằng và Nguyễn Thị Hoàng Yến - Tích hợp lý thuyết U&G và lý thuyết hành vi hoạch định để đánh giá tác động của quảng cáo Facebook đối với Ý định mua hàng. Tạp chí số 173 Từ khóa: Lý thuyết U&G, Lý thuyết hành vi hoạch định, Quảng cáo Facebook, Thái độ đối với quảng cáo, Việt Nam.
Mã số: 173.2BMkt.21
JEL Classifications: M31, M37
31/01/2023
Ngô Đức Chiến - Vai trò của động lực dịch vụ công trong việc nâng cao hành vi công dân tổ chức của công chức trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng.
Ngô Đức Chiến - Vai trò của động lực dịch vụ công trong việc nâng cao hành vi công dân tổ chức của công chức trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. Tạp chí số 173 Từ khóa: động lực dịch vụ công, sự hài lòng công việc, hành vi công dân.
Mã số: 173.3OMIs.31
JEL Classifications: C51, C81.
31/01/2023