Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 173

Bùi Thu Hiền và Nguyễn Thu Trang - Ảnh hưởng của các đặc điểm hội đồng quản trị đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

07/02/2023 14:25:59
Từ khóa: Đặc điểm của hội đồng quản trị, quản trị lợi nhuận, thành viên nữ, thành viên độc lập.
Mã số: 173.2HRMg.21
JEL Classification: G32, G34, N25.

Bài viết nghiên cứu về tác động của một số đặc điểm của hội đồng quản trị (HĐQT) tới hành vi quản trị lợi nhuận trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu trong bài được thu thập từ 97 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2017-2020. Nghiên cứu sử dụng mô hình của  (Kothari, Leone, & Wasley, 2005)để đo lường hành vi quản trị lợi nhuận tại các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ thành viên độc lập, tỷ lệ thành viên giới tính nữ, tỷ lệ thành viên có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài chính trong HĐQT có mối quan hệ ngược chiều với hành vi quản trị lợi nhuận. Ngược lại, tỷ lệ thành viên HĐQT đồng thời nắm giữ chức vụ trong ban điều hành của các công ty khác và tần suất tổ chức họp HĐQT có ảnh hưởng thuận chiều tới hành vi quản trị lợi nhuận. Bài viết có ý nghĩa cả về học thuật và thực tiễn, trong đó đưa ra một số hàm ý khuyến nghị để hạn chế hành vi quản trị lợi nhuận đối với các doanh nghiệp và các bên liên quan có sử dụng thông tin lợi nhuận của doanh nghiệp.