Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 173

Bùi Quang Bình - Vốn giáo dục, vốn sức khỏe và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ở Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam.

07/02/2023 14:41:11
Từ khóa: Vốn giáo dục, vốn sức khỏe, tăng trưởng kinh tế, Duyên hải nam trung Bộ, Tây Nguyên.
Mã số: 173.1GEMg.11
JEL Classifications: C33, C36, E13, I15, J24, O15, O34, O47.

Bài báo tập trung xem xét tác động của vốn giáo dục và sức khỏe tới tăng trưởng kinh tế các tỉnh miền Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Việt Nam, nơi có trình độ phát triển chưa cao ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng kết hợp nhiều phương pháp ước lượng khác nhau như hồi quy dữ liệu bảng, hồi quy 2 (2SLS) và 3 giai đoạn (3SLS). Số liệu trong nghiên cứu là số liệu thứ cấp từ niên giám thống kê của các tỉnh miền Trung trong giai đoạn 2016 - 2020. Từ đây nghiên cứu xây dựng dữ liệu bảng cho phân tích tác động. Kết quả cho thấy vốn giáo dục và vốn sức khỏe đều có tác động tích cực tới tăng trưởng khá rõ ở đây, thu nhập đầu người, mức chi tiêu của xã hội cho giáo dục và y tế, mức đô thị hóa hỗ trợ gia tăng vốn giáo dục và sức khỏe qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, cuối cùng mức chi tiêu giáo dục hỗ trợ cải thiện vốn sức khỏe.