Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 173

Nguyễn Thị Hoàng Yến và Phạm Long Châu - Tác động của đánh giá trực tuyến và sự tương đồng giữa hình ảnh bản thân, hình ảnh điểm đến đến thái độ và ý định lựa chọn điểm đến du lịch của gen Y.

07/02/2023 14:27:28
Từ khóa: Ý định lựa chọn điểm đến, thái độ, sự tương đồng, đánh giá trực tuyến, gen Y.
Mã số: 173.2BMkt.21
JEL Classifications: M31, Z32.

Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá về hành vi lựa chọn điểm đến du lịch của gen Y. Cụ thể, nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của hai nhân tố - đánh giá trực tuyến và sự tương đồng giữa hình ảnh bản thân và hình ảnh điểm đến - như là những yếu tố thúc đẩy hành vi lựa chọn điểm đến du lịch của thế hệ này. Phân tích SEM trên 392 người Việt Nam thuộc gen Y đã chứng minh vai trò quan trọng của hai yếu tố này. Cả đánh giá trực tuyến và sự tương đồng giữa hình ảnh bản thân và hình ảnh điểm đến đều có tác động cả trực tiếp và gián tiếp đến ý định lựa chọn điểm đến. Thái độ được chứng minh là trung gian trong sự tác động của các yếu tố này đến ý định lựa chọn điểm đến. Với kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi đã đưa ra một vài gợi ý nhằm xây dựng và khai thác các kênh truyền thông trực tuyến và sự tương đồng giữa hình ảnh bản thân và hình ảnh điểm đến để thúc đẩy thái độ và ý định lựa chọn điểm đến của du khách gen Y.