Các số tạp chí

Nguyễn Thị Mỹ Linh và Đoàn Thị Thu Trang - Ngưỡng nợ nước ngoài tối ưu đối với tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu trường hợp các quốc gia ASEAN.
Nguyễn Thị Mỹ Linh và Đoàn Thị Thu Trang - Ngưỡng nợ nước ngoài tối ưu đối với tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu trường hợp các quốc gia ASEAN. Tạp chí số 173 Từ khóa: ASEAN; Tăng trưởng kinh tế; Nợ nước ngoài; System - GMM; Hiệu ứng ngưỡng.
Mã số: 173.1DEco.11
JEL Classifications: F34, F43, O16
31/01/2023
Nguyễn Đắc Thành, Đỗ Phương Thảo và Phạm Hà Châu Quế - Ảnh hưởng của đầu tư R&D đến kết quả tài chính của doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.
Nguyễn Đắc Thành, Đỗ Phương Thảo và Phạm Hà Châu Quế - Ảnh hưởng của đầu tư R&D đến kết quả tài chính của doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Tạp chí số 173 Từ khóa: R&D, kết quả tài chính, quỹ khoa học công nghệ, quy mô doanh nghiệp, doanh nghiệp chế biến thực phẩm.
Mã số: 173.1TrEM.11
JEL Classifications: G32, G39.
31/01/2023
Bùi Quang Bình - Vốn giáo dục, vốn sức khỏe và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ở Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam.
Bùi Quang Bình - Vốn giáo dục, vốn sức khỏe và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ở Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam. Tạp chí số 173 Từ khóa: Vốn giáo dục, vốn sức khỏe, tăng trưởng kinh tế, Duyên hải nam trung Bộ, Tây Nguyên.
Mã số: 173.1GEMg.11
JEL Classifications: C33, C36, E13, I15, J24, O15, O34, O47.
31/01/2023
Bùi Thu Hiền và Nguyễn Thu Trang - Ảnh hưởng của các đặc điểm hội đồng quản trị đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bùi Thu Hiền và Nguyễn Thu Trang - Ảnh hưởng của các đặc điểm hội đồng quản trị đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí số 173 Từ khóa: Đặc điểm của hội đồng quản trị, quản trị lợi nhuận, thành viên nữ, thành viên độc lập.
Mã số: 173.2HRMg.21
JEL Classification: G32, G34, N25.
31/01/2023
Nguyễn Viết Bằng và Nguyễn Thị Hoàng Yến - Tích hợp lý thuyết U&G và lý thuyết hành vi hoạch định để đánh giá tác động của quảng cáo Facebook đối với Ý định mua hàng.
Nguyễn Viết Bằng và Nguyễn Thị Hoàng Yến - Tích hợp lý thuyết U&G và lý thuyết hành vi hoạch định để đánh giá tác động của quảng cáo Facebook đối với Ý định mua hàng. Tạp chí số 173 Từ khóa: Lý thuyết U&G, Lý thuyết hành vi hoạch định, Quảng cáo Facebook, Thái độ đối với quảng cáo, Việt Nam.
Mã số: 173.2BMkt.21
JEL Classifications: M31, M37
31/01/2023