Các số tạp chí

Ngô Đức Chiến - Vai trò của động lực dịch vụ công trong việc nâng cao hành vi công dân tổ chức của công chức trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng.
Ngô Đức Chiến - Vai trò của động lực dịch vụ công trong việc nâng cao hành vi công dân tổ chức của công chức trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. Tạp chí số 173 Từ khóa: động lực dịch vụ công, sự hài lòng công việc, hành vi công dân.
Mã số: 173.3OMIs.31
JEL Classifications: C51, C81.
31/01/2023