Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 173

Nguyễn Viết Bằng và Nguyễn Thị Hoàng Yến - Tích hợp lý thuyết U&G và lý thuyết hành vi hoạch định để đánh giá tác động của quảng cáo Facebook đối với Ý định mua hàng.

07/02/2023 14:24:36
Từ khóa: Lý thuyết U&G, Lý thuyết hành vi hoạch định, Quảng cáo Facebook, Thái độ đối với quảng cáo, Việt Nam.
Mã số: 173.2BMkt.21
JEL Classifications: M31, M37

Nhận thấy sự phát triển của Facebook và quảng cáo trên nền tảng này ở các thị trường mới nổi. Nghiên cứu xác định và kiểm tra các yếu tố chính có tác động đến ý định mua hàng trực tuyến của khách hàng đối với các sản phẩm được quảng cáo trên Facebook. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng thông qua khảo sát 477 đáp viên. Kết quả cho thấy ảnh hưởng của sự tin cậy, lo ngại về quyền riêng tư và tính giải trí tới ý định mua hàng thông qua thái độ đối với quảng cáo, tuy nhiên, các yếu tố như tính tương tác, tính cá nhân hóa không thể hiện tác động đến thái độ đối với quảng cáo. Kết quả cũng cho thấy mối quan hệ giữa lo ngại về quyền riêng tư và sự tin cậy, tuy nhiên, lại phủ định mối liên hệ giữa tính tương tác và tính giải trí. Cuối cùng, tính giải trí, tính cá nhân hóa và sự tin cậy cũng có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua hàng. Nghiên cứu đã cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các công ty và nhà tiếp thị về ý định mua hàng trực tuyến, thái độ đối với quảng cáo Facebook.