Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 173

Nguyễn Đắc Thành, Đỗ Phương Thảo và Phạm Hà Châu Quế - Ảnh hưởng của đầu tư R&D đến kết quả tài chính của doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.

07/02/2023 14:42:12
Từ khóa: R&D, kết quả tài chính, quỹ khoa học công nghệ, quy mô doanh nghiệp, doanh nghiệp chế biến thực phẩm.
Mã số: 173.1TrEM.11
JEL Classifications: G32, G39.

Đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) được xác định là hướng đi then chốt trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh toàn cầu hóa. Kết quả nghiên cứu từ số liệu được thu thập tại 44 DN chế biến thực phẩm (CBTP) niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán phản ánh quỹ đầu tư khoa học công nghệ, tuổi DN và quy mô DN tác động tích cực đến kết quả kinh doanh, trong đó, các yếu tố quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ tác động mạnh hơn. Nghiên cứu khẳng định rằng quỹ khoa học công nghệ tác động đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn so với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản. Kết quả này gợi ý rằng, các nhà quản trị tài chính DN CBTP niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán cần dành nhiều ngân sách cho việc trích lập, mở rộng quỹ đầu tư khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư tài chính.