Các số tạp chí

Hồ Xuân Thủy, Lê Hữu Tuấn Anh và Phạm Nhật Quyên - Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến hiệu suất doanh nghiệp tại các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Hồ Xuân Thủy, Lê Hữu Tuấn Anh và Phạm Nhật Quyên - Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến hiệu suất doanh nghiệp tại các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 184 Từ khóa: Hiệu suất doanh nghiệp, quản trị công ty, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Việt Nam.
JEL Classifications: M40; M41.
Mã số: 184.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.04
21/12/2023
Nguyễn Thị Minh Nhàn và Dương Thu Ngân - Ảnh hưởng của các nhân tố đến cam kết của người lao động với tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Nguyễn Thị Minh Nhàn và Dương Thu Ngân - Ảnh hưởng của các nhân tố đến cam kết của người lao động với tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do thế hệ mới TẠP CHÍ SỐ 184 Từ khóa: Tổ chức công đoàn cơ sở; hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
JEL Classifications: J53, J5, J8, J83, J51.
Mã số: 184.1IIEM.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.01
22/12/2023
Trần Ngọc Mai và Mạc Minh Phương - Vấn đề quản trị lợi nhuận trong các báo cáo tài chính hợp nhất: góc nhìn từ các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam.
Trần Ngọc Mai và Mạc Minh Phương - Vấn đề quản trị lợi nhuận trong các báo cáo tài chính hợp nhất: góc nhìn từ các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 184 Từ khóa: Quản trị lợi nhuận, báo cáo tài chính hợp nhất, bất động sản.
JEL Classifications: G32, M41.
Mã số: 184.2.FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.02
22/12/2023
Phạm Hùng Cường, Lê Sơn Đại và Hứa Thanh Liêm - Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyên bố trách nhiệm xã hội của các công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.
Phạm Hùng Cường, Lê Sơn Đại và Hứa Thanh Liêm - Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyên bố trách nhiệm xã hội của các công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 184 Từ khóa: Hàng tiêu dùng, trách nhiệm xã hội, công ty cổ phần.
JEL Classifications: M31, M37.
Mã số: 184.2BAdm.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.03
22/12/2023
Nguyễn Hoàng Chung - Nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố tác động đến rủi ro phá sản của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Nguyễn Hoàng Chung - Nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố tác động đến rủi ro phá sản của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 184 Từ khóa: Rủi ro phá sản, tính bất định, ngân hàng thương mại, ngôn ngữ R.
JEL Classification: F65, G21, G33.
Mã số: 184.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.05
22/12/2023
Nguyễn Trần Hưng, Hoàng Thị Ni Na và Nguyễn Công Tiệp - Nghiên cứu tác động truyền thông marketing điện tử của các cơ sở giáo dục đại học đến quyết định đăng ký học của người học tiềm năng
Nguyễn Trần Hưng, Hoàng Thị Ni Na và Nguyễn Công Tiệp - Nghiên cứu tác động truyền thông marketing điện tử của các cơ sở giáo dục đại học đến quyết định đăng ký học của người học tiềm năng TẠP CHÍ SỐ 184 Từ khóa: truyền thông marketing điện tử; cơ sở giáo dục đại học; quyết định đăng ký học; người học tiềm năng; thái độ sử dụng; sự chấp nhận sử dụng.
JEL Classifications: M10, O14.
Mã số: 184.3BMkt.31
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.06
22/12/2023