Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 184

Nguyễn Thị Minh Nhàn và Dương Thu Ngân - Ảnh hưởng của các nhân tố đến cam kết của người lao động với tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

05/01/2024 08:09:10
Từ khóa: Tổ chức công đoàn cơ sở; hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
JEL Classifications: J53, J5, J8, J83, J51.
Mã số: 184.1IIEM.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.01

hệ mới. Trong bối cảnh đó, cam kết của người lao động với tổ chức công đoàn cơ sở có thể trở nên lỏng lẻo khi xuất hiện thêm các tổ chức của người lao động. Mô hình nghiên cứu được kiểm định với bộ dữ liệu khảo sát 369 người lao động tại 54 doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam cho thấy, năng lực tổ chức công đoàn cơ sở bao gồm năng lực cán bộ công đoàn cơ sở và mức độ tự chủ của tổ chức công đoàn cơ sở có ảnh hưởng tích cực đến cam kết của người lao động với tổ chức công đoàn cơ sở. Đồng thời, vai trò trung gian của các chức năng lõi của tổ chức công đoàn cơ sở cũng được tác giả kiểm định trong mô hình nghiên cứu. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đã đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy cam kết của người lao động với tổ chức công đoàn cơ sở trong bối cảnh thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới.