Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 184

Trần Ngọc Mai và Mạc Minh Phương - Vấn đề quản trị lợi nhuận trong các báo cáo tài chính hợp nhất: góc nhìn từ các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam.

05/01/2024 08:08:12
Từ khóa: Quản trị lợi nhuận, báo cáo tài chính hợp nhất, bất động sản.
JEL Classifications: G32, M41.
Mã số: 184.2.FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.02

Bài viết đánh giá vấn đề quản trị lợi nhuận trong các báo cáo tài chính hợp nhất tại các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam. Sử dụng dữ liệu từ các doanh nghiệp niêm yết giai đoạn 2018-2022, bài viết tìm ra mối tương quan cùng chiều giữa hành vi quản trị lợi nhuận và việc trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Sự chồng chéo, phức tạp trong các giao dịch giữa các công ty mẹ con tạo điều kiện để nhà quản trị thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận. Đối với các công ty không có báo cáo hợp nhất, có ít cơ sở để thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận. Kết quả nghiên cứu cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và quản trị lợi nhuận. Các doanh nghiệp có khả năng sinh lời cao có nhiều động cơ để thực hiện quản trị lợi nhuận nhằm đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. Ở những doanh nghiệp có quy mô lớn, sự tách bạch giữa quyền quản lý và sở hữu càng rõ ràng khiến hành vi quản trị lợi nhuận gia tăng. Kết quả nghiên cứu được cho là hữu ích cho các bên liên quan trong việc đánh giá thông tin từ báo cáo tài chính, hỗ trợ quyết định đầu tư và quản lý.