Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 184

Hồ Xuân Thủy, Lê Hữu Tuấn Anh và Phạm Nhật Quyên - Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến hiệu suất doanh nghiệp tại các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

05/01/2024 08:06:16
Từ khóa: Hiệu suất doanh nghiệp, quản trị công ty, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Việt Nam.
JEL Classifications: M40; M41.
Mã số: 184.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.04

Bài viết nhằm mục đích kiểm định vai trò điều tiết của quản trị công ty (QTCT) trong mối tương quan giữa việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) và hiệu suất doanh nghiệp (HSDN). Thông qua phân tích hồi quy FGLS dựa trên dữ liệu tài chính của 150 doanh nghiệp (DN) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 đến năm 2018, kết quả cho thấy việc công bố thông tin về CSR có tác động tích cực đến HSDN trên cả 3 khía cạnh công bố (kinh tế, môi trường và xã hội). Ngoài ra, quy mô HĐQT và tính độc lập của HĐQT có vai trò điều tiết trong mối quan hệ giữa CSR và HSDN. Hàm ý nghiên cứu được đưa ra cho các DN, các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà đầu tư dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm của nhóm tác giả. Về phía các nhà hoạch định chính sách, kết quả nghiên cứu chỉ ra tầm quan trọng của việc củng cố các văn bản pháp luật yêu cầu những DN niêm yết trên sàn chứng khoán phải công bố thông tin về các hoạt động CSR của họ.