Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 184

Phạm Hùng Cường, Lê Sơn Đại và Hứa Thanh Liêm - Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyên bố trách nhiệm xã hội của các công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

05/01/2024 08:07:14
Từ khóa: Hàng tiêu dùng, trách nhiệm xã hội, công ty cổ phần.
JEL Classifications: M31, M37.
Mã số: 184.2BAdm.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.03

Mục đích của bài viết là tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyên bố trách nhiệm xã hội (TNXH) của các công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam. Thông qua điều tra 127 công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và sàn UpCom trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, bài viết chỉ ra có 9 nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyên bố TNXH của doanh nghiệp theo thứ tự giảm dần bao gồm: (1) Chất lượng kiểm toán; (2) Số cuộc họp của hội đồng quản trị; (3) Quy mô doanh nghiệp; (4) Tính kiêm nhiệm của Chủ tịch HĐQT; (5) Tuổi của doanh nghiệp; (6) Tỷ lệ thành viên nữ trong HĐQT; (7) Tỷ suất lợi nhuận của Doanh nghiệp; (8) Tính độc lập của thành viên HĐQT; (9) Đòn bẩy tài chính. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, bài viết đã đề xuất một số kiến nghị giúp xây dựng và nâng cao công tác tuyên bố trách nghiệm xã hội của các công ty cổ phần thuộc ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.