Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 184

Nguyễn Hoàng Chung - Nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố tác động đến rủi ro phá sản của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

05/01/2024 08:05:09
Từ khóa: Rủi ro phá sản, tính bất định, ngân hàng thương mại, ngôn ngữ R.
JEL Classification: F65, G21, G33.
Mã số: 184.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.05

Nghiên cứu nhằm nhận diện các yếu tố tác động đến rủi ro phá sản của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam giai đoạn 2010-2021. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp hồi quy cho dữ liệu bảng với mẫu dữ liệu thứ cấp đã kiểm toán của 30 NHTMCP. Thông qua phương pháp SGMM cho dữ liệu bảng, kết quả cho chi phí hoạt động (OE), lạm phát (INF) có tác động cùng chiều với rủi ro phá sản. Bên cạnh đó, kết hợp kết quả nghiên cứu sau khi kiểm định tính vững bằng ngôn ngữ R và SGMM cũng cho thấy quy mô ngân hàng thương mại (SIZE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) có tác động ngược chiều với rủi ro phá sản. Kết quả nghiên cứu giúp đưa ra các hàm ý chính sách quan trọng cho các NHTMCP tại Việt Nam trong việc kiểm soát rủi ro phá sản, đảm bảo hạn chế tính bất định của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam.