Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 184

Nguyễn Trần Hưng, Hoàng Thị Ni Na và Nguyễn Công Tiệp - Nghiên cứu tác động truyền thông marketing điện tử của các cơ sở giáo dục đại học đến quyết định đăng ký học của người học tiềm năng

05/01/2024 08:04:01
Từ khóa: truyền thông marketing điện tử; cơ sở giáo dục đại học; quyết định đăng ký học; người học tiềm năng; thái độ sử dụng; sự chấp nhận sử dụng.
JEL Classifications: M10, O14.
Mã số: 184.3BMkt.31
DOI: 10.54404/JTS.2023.184V.06

Áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục đại học đang ngày một gay gắt, hoạt động tuyển sinh đại học phải đối mặt với nhiều khó khăn và là tình trạng chung của các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH). Do đó, công tác truyền thông marketing, đặc biệt là truyền thông marketing điện tử phục vụ tuyển sinh nhằm thu hút người học tiềm năng luôn là vấn đề cấp bách được các CSGDĐH quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, đến nay tại Việt Nam chưa có những nghiên cứu trực diện để giải quyết vấn đề cấp bách cần phải tác động vào yếu tố nào của truyền thông marketing điện tử, cũng như tác động như thế nào để thu hút tốt nhất người học tiềm năng và làm cho họ quyết định đăng ký theo học tại CSGDĐH. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu có liên quan, bài viết đã đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động của truyền thông marketing điện tử của các CSGDĐH đến quyết định đăng ký học của người học tiềm năng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Sự chấp nhận sử dụng các kênh truyền thông marketing điện tử có tác động đáng kể nhất đến quyết định Đăng ký học của người học tiềm năng và Thái độ sử dụng có mức độ tác động mạnh nhất đến Sự chấp nhận sử dụng các kênh truyền thông marketing điện tử. Thông qua kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả cũng đưa ra một số thảo luận về định hướng giải pháp đối với các CSGDĐH tại Việt Nam nhằm thu hút người học tiềm năng, đồng thời xác định một số hạn chế trong nghiên cứu và các hướng phát triển của nghiên cứu trong thời gian tới.