Nguyễn Hữu Tịnh - Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu trường hợp của một số nước Đông Nam Á và Đông Á
Nguyễn Hữu Tịnh - Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu trường hợp của một số nước Đông Nam Á và Đông Á TẠP CHÍ SỐ 180 Từ khóa: giáo dục, tăng trưởng kinh tế, thương mại, tác động.
JEL classifications: H20, F43, O10.
Mã số: 180.2Deco.21
21/08/2023
Trần Ngọc Mai, Vũ Thị Thu Hằng, Hoàng Mai Lan, Ninh Thị Uyên, Dương Thị Thanh Trà và Nguyễn Thị Hường - Tác động của rào cản công nghệ đến ý định sử dụng thương mại di động.
Trần Ngọc Mai, Vũ Thị Thu Hằng, Hoàng Mai Lan, Ninh Thị Uyên, Dương Thị Thanh Trà và Nguyễn Thị Hường - Tác động của rào cản công nghệ đến ý định sử dụng thương mại di động. TẠP CHÍ SỐ 180 Từ khóa: thương mại di động, rào cản công nghệ, ý định sử dụng, Việt Nam.
JEL Classifications: O33, O53, L81, L86
Mã số: 180.3TrEM.31
21/08/2023
Lê Hoàng Vinh và Hoàng Ngọc Trang - Tiền và các khoản tương đương tiền dưới góc độ quản lý tài chính: Trường hợp các công ty niêm yết tại Việt Nam
Lê Hoàng Vinh và Hoàng Ngọc Trang - Tiền và các khoản tương đương tiền dưới góc độ quản lý tài chính: Trường hợp các công ty niêm yết tại Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 179 Từ khóa: Các khoản tương đương tiền; Giá trị thị trường; Quản lý tài chính; Tiền.
JEL Classifications: G30, G31, G32.
Mã số: 179.1FiBa.11
21/07/2023
Lê Xuân Cù và Phạm Minh Đạt - Hành vi sử dụng phương tiện di chuyển xanh: tiếp cận từ lý thuyết tam và ảnh hưởng của môi trường.
Lê Xuân Cù và Phạm Minh Đạt - Hành vi sử dụng phương tiện di chuyển xanh: tiếp cận từ lý thuyết tam và ảnh hưởng của môi trường. TẠP CHÍ SỐ 179 Từ khóa: Hành vi sử dụng, Lý thuyết TAM, phương tiện di chuyển xanh, ảnh hưởng môi trường.
JEL Classifications: O33, P47.
Mã số: 179.TrEM.11
21/07/2023