Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 183

Đỗ Huỷ Thưởng, Phạm Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Hồng, Nguyễn Việt Hoàng và Lê Nguyễn Triệu Vi - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của thanh niên ở khu vực Hà Nội

29/11/2023 15:47:17
Từ khóa: Ý định, khởi nghiệp, thanh niên.
JEL Classifications: D22, M13, O31, J24.
Mã số: 183.3OMIs.31
DOI: 10.54404/JTS.2023.183V.07

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của thanh niên Hà Nội trên cơ sở Lý thuyết hành vi có hoạch định của Ajzen (1991) và Lý thuyết sự kiện khởi nghiệp của Shapero & Sokol (1982) với việc sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cùng với việc bổ sung yếu tố đặc điểm cá nhân để xem xét tác động trực tiếp của yếu tố này đối với ý định khởi nghiệp. Đáng chú ý, nghiên cứu còn xem xét ảnh hưởng của nền tảng gia đình đến ý định khởi nghiệp của thanh niên về mặt vật chất và tinh thần cùng với việc xem xét các yếu tố “tiếp cận với nguồn vốn”, “khả năng giao tiếp”, “nền tảng gia đình”, “môi trường xung quanh” và “giáo dục khởi nghiệp” tác động đến ý định khởi nghiệp thông qua “niềm tin”. Kết quả cho thấy nền tảng gia đình có ảnh hưởng lớn nhất đối với niềm tin và khả năng giao tiếp có ảnh hưởng tích cực đối với niềm tin. Trong khi đó, mối quan hệ giữa các yếu tố (môi trường xung quanh, tiếp cận với nguồn vốn và giáo dục khởi nghiệp) và ý định khởi nghiệp không có ý nghĩa thống kê. Niềm tin có ảnh hưởng lớn nhất đối với ý định khởi nghiệp và đặc điểm cá nhân có tác động tích cực đối với ý định khởi nghiệp. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa thái độ và ý định khởi nghiệp không có ý nghĩa thống kê.