Các số tạp chí

Phạm Thu Trang - Tác động của khả năng chống chịu của tổ chức tới kết quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam - góc nhìn từ nhân viên.
Phạm Thu Trang - Tác động của khả năng chống chịu của tổ chức tới kết quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam - góc nhìn từ nhân viên. TẠP CHÍ SỐ 182 Từ khóa: Nhận biết tình huống, quản lý điểm yếu chủ chốt, khả năng thích nghi, kết quả hoạt động, lợi thế cạnh tranh, ngân hàng thương mại Việt Nam.
JEL Classifications: M10, M19.
Mã số: 182.2BAdm.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.182V.06
25/10/2023
Đỗ Tuấn Vũ - Nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển đổi số và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: tình huống của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa.
Đỗ Tuấn Vũ - Nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển đổi số và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: tình huống của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa. TẠP CHÍ SỐ 182 Từ khóa: Khả năng chuyển đổi số, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết quả kinh doanh, Thanh Hóa.
JEL Classifications: H32, M1.
Mã số: 182.3SMET.31
DOI: 10.54404/JTS.2023.182V.07
25/10/2023
Hồ Thị Lam, Nguyễn Thị Hoàng Phương, Phan Bá Tú, Phạm Dương Thuỵ Ý Nhi, Đinh Anh Huy và Ngô Tấn Hiệp - Toàn cầu hóa, tăng trưởng kinh tế và dấu chân sinh thái - bằng chứng thực nghiệm từ ước lượng Panel ARDL
Hồ Thị Lam, Nguyễn Thị Hoàng Phương, Phan Bá Tú, Phạm Dương Thuỵ Ý Nhi, Đinh Anh Huy và Ngô Tấn Hiệp - Toàn cầu hóa, tăng trưởng kinh tế và dấu chân sinh thái - bằng chứng thực nghiệm từ ước lượng Panel ARDL TẠP CHÍ SỐ 182 Từ khóa: Dấu chân sinh thái, tăng trưởng kinh tế, toàn cầu hóa, thiên đường ô nhiễm.
Mã JEL: C33, F64, O44, Q56.
Mã số: 182.1DEco.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.182V.01
25/10/2023
Nguyễn Thị Thu Hà - Ảnh hưởng của kiến thức tài chính cá nhân và sự hậu thuẫn từ gia đình tới hành vi tiết kiệm: Nghiên cứu trường hợp cư dân Đà Nẵng trong độ tuổi từ 18 đến 40
Nguyễn Thị Thu Hà - Ảnh hưởng của kiến thức tài chính cá nhân và sự hậu thuẫn từ gia đình tới hành vi tiết kiệm: Nghiên cứu trường hợp cư dân Đà Nẵng trong độ tuổi từ 18 đến 40 TẠP CHÍ SỐ 181 Từ khóa: Ảnh hưởng, hành vi tiết kiệm, kiến thức tài chính, sự hậu thuẫn từ gia đình.
JEL Classifications: C51, C82, D14, E21, O11.
Mã số: 181.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.181V.07
21/09/2023
Nguyễn Huy Oanh - Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tạo việc làm - trường hợp một số quốc gia Châu Á điển hình
Nguyễn Huy Oanh - Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tạo việc làm - trường hợp một số quốc gia Châu Á điển hình TẠP CHÍ SỐ 181 Từ khóa: việc làm, nhân tố, ảnh hưởng, thương mại.
JEL Classifications: H22, F42, F44.
Mã số: 181.3HRMg.31
DOI: 10.54404/JTS.2023.181V.08
21/09/2023