Các số tạp chí

Nguyễn Thị Thu Hà - Ảnh hưởng của kiến thức tài chính cá nhân và sự hậu thuẫn từ gia đình tới hành vi tiết kiệm: Nghiên cứu trường hợp cư dân Đà Nẵng trong độ tuổi từ 18 đến 40
Nguyễn Thị Thu Hà - Ảnh hưởng của kiến thức tài chính cá nhân và sự hậu thuẫn từ gia đình tới hành vi tiết kiệm: Nghiên cứu trường hợp cư dân Đà Nẵng trong độ tuổi từ 18 đến 40 TẠP CHÍ SỐ 181 Từ khóa: Ảnh hưởng, hành vi tiết kiệm, kiến thức tài chính, sự hậu thuẫn từ gia đình.
JEL Classifications: C51, C82, D14, E21, O11.
Mã số: 181.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.181V.07
21/09/2023
Nguyễn Huy Oanh - Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tạo việc làm - trường hợp một số quốc gia Châu Á điển hình
Nguyễn Huy Oanh - Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tạo việc làm - trường hợp một số quốc gia Châu Á điển hình TẠP CHÍ SỐ 181 Từ khóa: việc làm, nhân tố, ảnh hưởng, thương mại.
JEL Classifications: H22, F42, F44.
Mã số: 181.3HRMg.31
DOI: 10.54404/JTS.2023.181V.08
21/09/2023
Ngô Ngân Hà và Phan Thế Công - Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, năng lượng tái tạo, quản trị nhà nước đến phát thải CO2 tại một số quốc gia Đông Á
Ngô Ngân Hà và Phan Thế Công - Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, năng lượng tái tạo, quản trị nhà nước đến phát thải CO2 tại một số quốc gia Đông Á TẠP CHÍ SỐ 181 Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Năng lượng tái tạo, Quản trị nhà nước, Phát thải CO2, Đông Á.
JEL Classifications: F20, F43, F64.
Mã số: 181.Deco.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.181V.02
21/09/2023
Phạm Hùng Cường và Trần Thế Anh - Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Hùng Cường và Trần Thế Anh - Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh TẠP CHÍ SỐ 181 Từ khóa: Thực phẩm hữu cơ, Người tiêu dùng, Hành vi, Thành phố Hồ Chí Minh.
JEL Classifications: M31, M37.
Mã số: 181.2BMkt.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.181V.03
21/09/2023
Trần Nguyễn Khánh Hải - Tác động của lãnh đạo tinh thần, tinh thần làm việc của nhân viên đến sự tham gia vào hoạt động trách nhiệm xã hội của nhân viên ngành khách sạn
Trần Nguyễn Khánh Hải - Tác động của lãnh đạo tinh thần, tinh thần làm việc của nhân viên đến sự tham gia vào hoạt động trách nhiệm xã hội của nhân viên ngành khách sạn TẠP CHÍ SỐ 181 Từ khóa: lãnh đạo tinh thần, tinh thần làm việc, sự hài lòng công việc, trách nhiệm xã hội, ngành khách sạn.
JEL Classifications: M14, M54; M51.
Mã số: 181.Badm.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.181V.04
21/09/2023