Các số tạp chí

Nguyễn Thị Phương Liên - Phát triển tín dụng vi mô của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam.
Nguyễn Thị Phương Liên - Phát triển tín dụng vi mô của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 180 Từ khóa: tín dụng vi mô, tổ chức tài chính vi mô chính thức.
JEL Classification: E52, G18, D04
Mã số: 180.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.01
21/08/2023
Nguyễn Thị Hà - Đánh giá quản lý nhà nước đối với dịch vụ kiểm toán độc lập dựa trên lý thuyết quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam.
Nguyễn Thị Hà - Đánh giá quản lý nhà nước đối với dịch vụ kiểm toán độc lập dựa trên lý thuyết quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 180 Từ khóa: quản lý nhà nước, kiểm toán độc lập, mô hình IPA, tiêu chí đánh giá.
JEL Classifications: E65, G28, H51, C33
Mã số: 180.1Bacc.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.02
21/08/2023
Bùi Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Thanh Phương - Nghiên cứu tác động của các nhân tố đến dòng tiền thuần của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.
Bùi Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Thanh Phương - Nghiên cứu tác động của các nhân tố đến dòng tiền thuần của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 180 Từ khóa: Dòng tiền, nhân tố, doanh nghiệp, tài chính, quản trị dòng tiền.
JEL Classifications: G32.
Mã số: 180.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.03
21/08/2023
Nguyễn Phương Linh và Nguyễn Đức Nhuận - Nghiên cứu thực nghiệm về niềm tin và ý định mua hàng trực tuyến của giới trẻ Hà Nội.
Nguyễn Phương Linh và Nguyễn Đức Nhuận - Nghiên cứu thực nghiệm về niềm tin và ý định mua hàng trực tuyến của giới trẻ Hà Nội. TẠP CHÍ SỐ 180 Từ khóa: Dịch vụ giao hàng, Dịch vụ thanh toán, Niềm tin, Ý định mua hàng trực tuyến, Truyền thông sản phẩm.
JEL Classifications: M0, M00, M1, M20, M30, M31.
Mã số: 180. 2BMkt.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.04
21/08/2023
Trần Đức Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ở các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Trần Đức Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ở các ngân hàng thương mại Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 180 Từ khóa: Khả năng trả nợ, khách hàng cá nhân, ngân hàng thương mại.
JEL Classifications: G21.
Mã số: 180.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.05
21/08/2023