Các số tạp chí

Nguyễn Hữu Tịnh - Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu trường hợp của một số nước Đông Nam Á và Đông Á
Nguyễn Hữu Tịnh - Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu trường hợp của một số nước Đông Nam Á và Đông Á TẠP CHÍ SỐ 180 Từ khóa: giáo dục, tăng trưởng kinh tế, thương mại, tác động.
JEL classifications: H20, F43, O10.
Mã số: 180.2Deco.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.07
21/08/2023
Trần Ngọc Mai, Vũ Thị Thu Hằng, Hoàng Mai Lan, Ninh Thị Uyên, Dương Thị Thanh Trà và Nguyễn Thị Hường - Tác động của rào cản công nghệ đến ý định sử dụng thương mại di động.
Trần Ngọc Mai, Vũ Thị Thu Hằng, Hoàng Mai Lan, Ninh Thị Uyên, Dương Thị Thanh Trà và Nguyễn Thị Hường - Tác động của rào cản công nghệ đến ý định sử dụng thương mại di động. TẠP CHÍ SỐ 180 Từ khóa: thương mại di động, rào cản công nghệ, ý định sử dụng, Việt Nam.
JEL Classifications: O33, O53, L81, L86
Mã số: 180.3TrEM.31
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.08
21/08/2023