Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 180

Nguyễn Thanh Hùng - Tác động của việc hợp tác giữa các bên thuộc chuỗi cung ưng dịch vụ logistics đến hiệu suất của doanh nghiệp dịch vụ gom hàng xuất khẩu: Tích hợp lý thuyết tiếp thị mối quan hệ và trao đổi xã hội.

30/08/2023 10:30:09
Từ khóa: Hợp tác; logistics; người gom hàng; xuất khẩu.
JEL Classifications: C38, C51, D22, M16, L25.
Mã số: 180.2Badm.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.06

Mối quan hệ giữa các bên thuộc chuỗi cung ứng dịch vụ logistics ngày càng đa dạng và phức tạp; chính sự phong phú đó đã góp phần tạo lập hiệu suất của các bên thuộc chuỗi. Trên cơ sở tích hợp lý thuyết Tiếp thị mối quan hệ và Trao đổi xã hội, nghiên cứu khám phá các yếu tố hợp tác giữa các bên thuộc chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, đồng thời xem xét tác động của nó đến hiệu suất người gom hàng, vai trò của yếu tố công nghệ thông tin, phát triển mối quan hệ trong quá trình tạo ra giá trị cho doanh nghiệp thông qua khảo sát 351 quản lý các công ty dịch vụ gom hàng xuất khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực nghiệm bằng phần mềm SmartPLS xác định ba yếu tố của sự hợp tác giữa các công ty dịch vụ logistics, hai biến trung gian quan trọng thúc đẩy hiệu suất là phát triển mối quan hệ và tích hợp công nghệ thông tin. Điểm độc đáo của nghiên cứu này là tập trung vào mối quan hệ của công ty dịch vụ logistics, gom hàng và đồng gom hàng (B2B), chứ không phải giữa công ty dịch vụ logistics với người xuất khẩu (B2C) như các nghiên cứu khác. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp dịch vụ gom hàng xuất khẩu.