Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 180

Nguyễn Phương Linh và Nguyễn Đức Nhuận - Nghiên cứu thực nghiệm về niềm tin và ý định mua hàng trực tuyến của giới trẻ Hà Nội.

30/08/2023 17:59:56
Từ khóa: Dịch vụ giao hàng, Dịch vụ thanh toán, Niềm tin, Ý định mua hàng trực tuyến, Truyền thông sản phẩm.
JEL Classifications: M0, M00, M1, M20, M30, M31.
Mã số: 180. 2BMkt.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.04

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử (TMĐT) đã thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ xu thế mua sắm trực tuyến, đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp TMĐT (DNTMĐT) cần thay đổi để đáp ứng hiệu quả xu thế mua sắm hiện đại này. Từ thực tế đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét tác động của ba yếu tố thuộc đặc điểm DNTMĐT gồm: Dịch vụ giao hàng, Dịch vụ thanh toán và Truyền thông sản phẩm tới niềm tin và ý định mua hàng online của giới trẻ Hà Nội. Từ tổng quan lý thuyết, giả thuyết về ảnh hưởng của ba yếu tố trên tới niềm tin và mối quan hệ giữa niềm tin và ý định mua sắm online của khách hàng được đề xuất. Bằng việc khảo sát 272 khách hàng giới trẻ, việc kiểm định giả thuyết nghiên cứu được thực hiện thông qua PLS-SEM trên phần mềm SmartPLS4. Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ sự ảnh hưởng tích cực và đáng kể của cả ba biến số đặc điểm DNTMĐT tới niềm tin và vai trò quan trọng của niềm tin tới thúc đẩy ý định mua hàng online của giới trẻ Hà Nội. Từ các kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị với DNTMĐT được đưa ra nhằm củng cố niềm tin, gia tăng ý định mua sắm online của giới trẻ thông qua cải thiện cả ba yếu tố đặc điểm DNTMĐT.