Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 180

Nguyễn Thị Phương Liên - Phát triển tín dụng vi mô của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam.

30/08/2023 18:03:51
Từ khóa: tín dụng vi mô, tổ chức tài chính vi mô chính thức.
JEL Classification: E52, G18, D04
Mã số: 180.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.01

Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng vi mô (TDVM) của các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) chính thức tại Việt Nam trên các khía cạnh: Tổ chức triển khai, danh mục sản phẩm, số lượng khách hàng, dư nợ tín dụng và lợi ích hoạt động. Từ kết quả phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra trong phát triển TDVM của các TCTCVM chính thức tại Việt Nam, tác giả bài viết đề xuất một số khuyến nghị với TCTCVM, với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát triển TDVM, qua đó góp phần phát triển tài chính toàn diện theo Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025.