Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 180

Trần Đức Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ở các ngân hàng thương mại Việt Nam.

30/08/2023 10:31:58
Từ khóa: Khả năng trả nợ, khách hàng cá nhân, ngân hàng thương mại.
JEL Classifications: G21.
Mã số: 180.2FiBa.21
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.05

Bài viết nhằm phân tích các yếu tố có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của các khách hàng cá nhân ở các ngân hàng thương mại của Việt Nam. Với bộ dữ liệu gồm 1000 khách hàng cá nhân có các hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam được thu thập từ Trung tâm thông tin tín dụng Việt Nam (CIC), bằng việc sử dụng mô hình hồi quy logistic, kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng bao gồm độ tuổi, giới tính khách hàng, thời hạn vay, lãi suất vay vốn, số tiền vay, tài sản đảm bảo và mục đích vay vốn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà quản trị ngân hàng trong việc ra quyết định đối với các khoản cho vay khách hàng cá nhân.