Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 180

Nguyễn Thị Hà - Đánh giá quản lý nhà nước đối với dịch vụ kiểm toán độc lập dựa trên lý thuyết quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam.

30/08/2023 18:02:20
Từ khóa: quản lý nhà nước, kiểm toán độc lập, mô hình IPA, tiêu chí đánh giá.
JEL Classifications: E65, G28, H51, C33
Mã số: 180.1Bacc.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.02

Dịch vụ kiểm toán độc lâp là hoạt động kinh doanh có điều kiện vì vậy không thể để thị trường tự do điều tiết mà cần phải có sự can thiệp và quản lý của Nhà nước nhằm đạt được mục tiêu quản lý tổng thể nền kinh tế. Đánh giá quản lý nhà nước đối với dịch vụ kiểm toán độc lập là một yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản lý của nhà nước. Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước đối với dịch vụ kiểm toán độc lập cần được xây dựng nhằm đưa ra các kết luận về mức độ thực hiện các mục tiêu quản lý làm cơ sở cho việc xây dựng định hướng chính sách của quốc gia. Dựa trên lý thuyết quản trị nhà nước tốt, nghiên cứu cung cấp các bằng chứng cho thấy, còn có khoảng cách trong việc đề ra chính sách với việc tổ chức và thực hiện chính sách quản lý dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện thông qua mô hình tích hợp Kano - IPA, dựa vào kết quả thực nghiệm, bài viết đề xuất một số kiến nghị mang tính định hướng chính sách nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam trong thời gian tới.