Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 180

Bùi Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Thanh Phương - Nghiên cứu tác động của các nhân tố đến dòng tiền thuần của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

30/08/2023 18:00:57
Từ khóa: Dòng tiền, nhân tố, doanh nghiệp, tài chính, quản trị dòng tiền.
JEL Classifications: G32.
Mã số: 180.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2023.180V.03

Nghiên cứu này nhằm chỉ ra mức độ tác động của các hệ số tài chính đến dòng tiền được đo lường trên cơ cở kế toán tiền của các doanh nghiệp Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua dữ liệu thứ cấp của 135 công ty niêm yết; thực hiện phân tích tương quan, phân tích hồi quy, kết quả cho thấy có 4/5 nhân tố có tác động đến dòng tiền. Trong đó, lợi nhuận là nhân tố tác động mạnh nhất, khả năng thanh toán có tác động yếu nhất, đặc biệt các hệ số khả năng thanh toán có tác động ngược chiều với dòng tiền. Từ kết quả nghiên cứu này tác giả đã phân tích và đề xuất những gợi ý cho doanh nghiệp trong việc quản trị dòng tiền. Nhà quản trị có thể sử dụng kết quả nghiên cứu này để hoạch định các giải pháp về dòng tiền chi tiết hơn nhằm từng bước cải thiện quy trình quản lý mà họ đang vận hành ở đơn vị.