Các số tạp chí

Nguyễn Thị Phương Liên - Phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam: thực trạng và một số định hướng giải pháp.
Nguyễn Thị Phương Liên - Phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam: thực trạng và một số định hướng giải pháp. Tạp chí số 170 Từ khóa: tín dụng xanh, dự án xanh, ngân hàng thương mại, phát triển bền vững.
Jel Classification: E52, G18, D04
Mã số: 170.1FiBa.11
31/10/2022
2. Võ Văn Dứt - Vai trò của đổi mới công nghệ và xuất khẩu đối với đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
2. Võ Văn Dứt - Vai trò của đổi mới công nghệ và xuất khẩu đối với đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Tạp chí số 170 Từ khóa: đổi mới sản phẩm, đổi mới công nghệ, xuất khẩu, DNNVV Việt Nam.
JEL classification: F32, O32.
Mã số: 170.1BAdm.11
31/10/2022
Vũ Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Phương Anh - Ảnh hưởng của kỳ vọng về hiệu suất và kỳ vọng về nỗ lực đến ý định sử dụng thương mại di dộng của người tiêu dùng tại Hà Nội.
Vũ Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Phương Anh - Ảnh hưởng của kỳ vọng về hiệu suất và kỳ vọng về nỗ lực đến ý định sử dụng thương mại di dộng của người tiêu dùng tại Hà Nội. Tạp chí số 170 Từ khóa: Kỳ vọng về hiệu suất, kỳ vọng về nỗ lực, thương mại di động, UTAUT, PLS-SEM.
JEL Classifications: O33, M10, M30
Mã số: 170.1TrEM.11
31/10/2022
Nguyễn Thị Bích Loan và Nguyễn Ngọc Hưng - Tác động của phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện công việc của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Nguyễn Thị Bích Loan và Nguyễn Ngọc Hưng - Tác động của phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện công việc của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Tạp chí số 170 Từ khóa: Phong cách lãnh đạo, kết quả thực hiện công việc, người lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa
JEL Classifications: M12, M54
Mã số: 170.2BAdm.21
31/10/2022
Trần Thị Thanh Nga - Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số đối với khách hàng cá nhân:  trường hợp tại Việt Nam
Trần Thị Thanh Nga - Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số đối với khách hàng cá nhân: trường hợp tại Việt Nam Tạp chí số 170 Từ khóa: Ngân hàng số; lý thuyết mô hình chấp nhận công nghệ (TAM); lý thuyết hành vi có hoạch định (TPB); SEM.
JEL Classifications: G21, G4.
Mã số: 170.2FiBa.21
31/10/2022