Các số tạp chí

Nguyễn Hữu Khôi - Tác động của giá trị cảm nhận đến mua hàng lặp lại và sự sẵn sàng chi trả.
Nguyễn Hữu Khôi - Tác động của giá trị cảm nhận đến mua hàng lặp lại và sự sẵn sàng chi trả. Tạp chí số 170 Nghiên cứu này đóng góp vào sự hiểu biết vai trò của giá trị cảm nhận đến mua hàng lặp lại và sự sẵn sàng chi trả. Dựa trên lý thuyết giá trị - thái độ - hành vi, nghiên cứu này thảo luận cơ chế liên kết trực tiếp và gián tiếp trong mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận, thái độ (nhận thức và cảm xúc) và hành vi (ý định mua hàng lặp lại và sự sẵn sàng chi trả). Để kiểm định các giả thuyết đề xuất, nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật mô hình cấu trúc bình phương bé nhất bán phần với phần mềm SmartPLS phiên bản 3 trên một mẫu gồm 285 khách hàng. Kết quả kiểm định cho thấy các giả thuyết, bao gồm tác động trực tiếp và gián tiếp, đều được ủng hộ bởi dữ liệu. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này xem xét thái độ là biến số đa chiều gồm thái độ nhận thức và thái độ cảm xúc và do đó, mang lại sự hiểu biết sâu hơn về mối quan hệ giá trị - thái độ - hành vi trong bối cảnh tiêu dùng. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của giá trị cảm nhận và thái độ tích cực trong chiến lược thương hiệu. 31/10/2022
Lê Xuân Cù - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam: góc nhìn từ mô hình TOE, tinh thần khởi nghiệp và định hướng chuyển đổi số.
Lê Xuân Cù - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam: góc nhìn từ mô hình TOE, tinh thần khởi nghiệp và định hướng chuyển đổi số. Tạp chí số 170 Từ khóa: Chuyển đổi số, Doanh nghiệp, Phát triển thương mại điện tử, Tinh thần khởi nghiệp, Việt Nam.
JEL Classification: D22, M13, O33.
Mã số: 170.2TrEM.21
31/10/2022
Cao Quốc Việt, Nguyễn Thị Bích Châm, Trịnh Thị Cẩm Nhung và Ngô Dĩnh Thi - Mối quan hệ giữa sự đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp qua phân tích đồng trích dẫn và từ khóa.
Cao Quốc Việt, Nguyễn Thị Bích Châm, Trịnh Thị Cẩm Nhung và Ngô Dĩnh Thi - Mối quan hệ giữa sự đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp qua phân tích đồng trích dẫn và từ khóa. Tạp chí số 170 Từ khóa: phân tích đồng trích dẫn, phân tích từ khóa, sự đổi mới, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trắc lượng thư mục.
JEL Classifications: D20, I00, L20, O30.
Mã số: 170.3OMIs.31
31/10/2022