Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 170

Tạ Huy Hùng - Nghiên cứu nhận thức nhà quản trị về phương pháp mục tiêu và kết quả then chốt (OKRS) trong đánh giá thành tích tại các doanh nghiệp Việt Nam

03/02/2023 09:11:03
Từ khóa: đánh giá thành tích, OKRs, nhận thức nhà quản trị.
JEL Classifications: M54.
Mã số: 170.2BAdm.21

Đánh giá thực hiện công việc đóng vai trò quan trọng trong hệ thống quản trị thành tích của doanh nghiệp tạo tiền đề để thực hiện tốt công tác quản trị nhân lực nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trong doanh nghiệp. Với sự thành công của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, phương pháp OKRs trong đánh giá thành tích là một phương pháp mới, hiện đại được nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam quan tâm và triển khai áp dụng với kỳ vọng mang lại sự tăng trưởng vượt trội cho doanh nghiệp dựa trên sự nỗ lực và thành quả vượt trội của các nhân viên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khi xây dựng và triển khai OKRs trong đánh giá thành tích do đó do những nhà quản trị trong doanh nghiệp còn hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ về phương pháp này.

Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng nhằm phân tích thực trạng nhận thức của nhà quản trị về phương pháp OKRs gồm việc chỉ rõ bản chất chỉ số OKRs, những đặc tính của chỉ số OKRs, những khó khăn, vướng mắc khi doanh nghiệp triển khai OKRs. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những khó khăn khi triển khai phương pháp OKRs trong đánh giá thành tích nhằm đạt được những mục tiêu doanh nghiệp đã đề ra.