Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 170

2. Võ Văn Dứt - Vai trò của đổi mới công nghệ và xuất khẩu đối với đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

07/02/2023 10:46:28
Từ khóa: đổi mới sản phẩm, đổi mới công nghệ, xuất khẩu, DNNVV Việt Nam.
JEL classification: F32, O32.
Mã số: 170.1BAdm.11

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của đổi mới công nghệ và xuất khẩu đến đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 2.647 doanh nghiệp từ 10 tỉnh được trích từ cuộc khảo sát năm 2015 bởi Tổng cục Thống kê. Phương pháp hồi quy nhị phân Logit được áp dụng để kiểm tra tác động của đổi mới công nghệ và xuất khẩu đến đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, đổi mới công nghệ có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu cung cấp thêm thông tin cho các cuộc thảo luận chính sách và xây dựng các chiến lược nhằm nâng cao năng lực đổi mới sản phẩm cho các DNNVV tại Việt Nam.