Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 170

Vũ Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Phương Anh - Ảnh hưởng của kỳ vọng về hiệu suất và kỳ vọng về nỗ lực đến ý định sử dụng thương mại di dộng của người tiêu dùng tại Hà Nội.

07/02/2023 10:45:32
Từ khóa: Kỳ vọng về hiệu suất, kỳ vọng về nỗ lực, thương mại di động, UTAUT, PLS-SEM.
JEL Classifications: O33, M10, M30
Mã số: 170.1TrEM.11

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố kỳ vọng như kỳ vọng về hiệu suất, kỳ vọng về nỗ lực đến ý định sử dụng thương mại di động (TMDĐ) của người tiêu dùng tại Hà Nội, từ đó khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  của hoạt động này. Bài viết xây dựng mô hình nghiên cứu dựa trên lý thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003), điều tra, khảo sát 306 người tiêu dùng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và xử lý dữ liệu bằng mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) thông qua phần mềm SMART PLS 3.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy ý định sử dụng thương mại di động của người tiêu dùng tại Hà Nội chịu ảnh hưởng của kỳ vọng về nỗ lực và kỳ vọng về nỗ lực thông qua sự đổi mới cá nhân. Một số giải pháp được khuyến nghị gồm: (1) - Nâng cao sự hữu ích/hiệu suất, (2) - Nâng cao kỳ vọng về nỗ lực, (3) - Nâng cao tính đổi mới của cá nhân; (4) - Thấu hiểu hành vi của người tiêu dùng, tăng cường đầu tư nền tảng công nghệ cho kinh doanh trên nền tảng di động; (5) - Xây dựng mô hình kinh doanh hợp lý và quy trình phát triển dịch vụ ứng dụng thương mại di động; (6) - Đảm bảo an toàn, an ninh cho các giao dịch và hệ thống ứng dụng thương mại di động đem lại niềm tin cho khách hàng. Nhóm tác giả hy vọng rằng những phát hiện của nghiên cứu này sẽ cung cấp những hiểu biết hữu ích về TMDĐ và là một nguồn tài liệu tốt cho những ai quan tâm đến chủ đề này. Bài báo cũng đưa ra một số hướng nghiên cứu trong tương lai như cần mở rộng phạm vi nghiên cứu, mở rộng cỡ mẫu, mở rộng đối tượng khách hàng doanh nghiệp, bổ sung thêm các yếu tố khác như ảnh hưởng của môi trường xã hội, tính bảo mật... để bổ sung và hoàn thiện mô hình.