Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 170

Trần Thị Thanh Nga - Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số đối với khách hàng cá nhân: trường hợp tại Việt Nam

03/02/2023 09:33:57
Từ khóa: Ngân hàng số; lý thuyết mô hình chấp nhận công nghệ (TAM); lý thuyết hành vi có hoạch định (TPB); SEM.
JEL Classifications: G21, G4.
Mã số: 170.2FiBa.21

Nghiên cứu dựa trên lý thuyết mô hình chấp nhận công nghệ để giải thích các mối liên hệ của các yếu tố liên quan đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS, AMOS để phân tích khách hàng cá nhân đã và đang sử dịch vụ ngân hàng số. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phân tích thống kê, đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA, CFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM nhằm kiểm tra ý định sử dụng ngân hàng số của khách hàng cá nhận, trườmg hợp tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, ý định sử dụng ngân hàng số của khách hàng cá nhân chủ yếu chịu ảnh hưởng của yếu tố nhận thức tính hữu ích và thái độ. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp một cái nhìn rõ hơn về các khía cạnh cơ bản của khách hàng cá nhân khi họ quyết định sử dụng hoặc từ chối ngân hàng số. Phát hiện của nghiên cứu này có thể giúp các nhà quản trị ngân hàng phát triển các chiến lược tốt các sản phẩm hay dịch vụ mới đối với khách hàng cá nhân tại thị trường Việt Nam.