Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 170

Nguyễn Thị Phương Liên - Phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam: thực trạng và một số định hướng giải pháp.

07/02/2023 10:47:31
Từ khóa: tín dụng xanh, dự án xanh, ngân hàng thương mại, phát triển bền vững.
Jel Classification: E52, G18, D04
Mã số: 170.1FiBa.11

Bài viết nghiên cứu thực trạng tín dụng xanh tại Việt Nam trên các khía cạnh: tổ chức triển khai, nguồn vốn, các sản phẩm, quy mô, cơ cấu và tốc độ tăng trưởng tín dụng xanh. Từ kết quả phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra trong phát triển tín dụng xanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam theo các đặc trưng của tín dụng xanh, tác giả bài viết đề xuất một số khuyến nghị giải pháp với NHTM, với các tổ chức và cá nhân đầu tư dự án xanh, với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát triển tín dụng xanh, qua đó góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động quốc gia theo Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.