Các số tạp chí

Nguyễn Hoàng - Tác động của chuyển đổi số đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam
Nguyễn Hoàng - Tác động của chuyển đổi số đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam Tạp chí số 169 Từ khóa: chuyển đổi số, ứng dụng chuyển đổi số, hiệu suất xuất khẩu.
JEL Classifications: M16, Q13, C24
27/10/2022
Nguyễn Anh Tú - Thực trạng và một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Anh Tú - Thực trạng và một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh Tạp chí số 169 Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Jel Classification: A23; E02; G18
27/10/2022
Nguyễn Hoàng Việt - Nghiên cứu năng lực cạnh tranh marketing động của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội
Nguyễn Hoàng Việt - Nghiên cứu năng lực cạnh tranh marketing động của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội Tạp chí số 169 Từ khoá: Năng lực cạnh tranh marketing động; Năng lực nhận biết và tiên lượng; Năng lực hấp thụ và kích hoạt; Năng lực thích nghi và tuỳ biến; Năng lực đổi mới và sáng tạo.
JEL Classifications: M31
27/10/2022
Trần Thị Kim Phương, Lê Nhật Hạnh, Trần Trung Vinh và Trương Bá Thanh - Tiền đề và kết quả của hành vi gắn kết thương hiệu trên truyền thông mạng xã hội: trường hợp ngành lưu trú tại Việt Nam
Trần Thị Kim Phương, Lê Nhật Hạnh, Trần Trung Vinh và Trương Bá Thanh - Tiền đề và kết quả của hành vi gắn kết thương hiệu trên truyền thông mạng xã hội: trường hợp ngành lưu trú tại Việt Nam Tạp chí số 169 Từ khóa: Truyền thông mạng xã hội; gắn kết thương hiệu; trung thành thương hiệu; giới tính; ngành lưu trú.
JEL Classifications: M21, M31, M37
27/10/2022