Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 169

Nguyễn Hoàng Việt - Nghiên cứu năng lực cạnh tranh marketing động của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội

29/12/2022 08:58:48
Từ khoá: Năng lực cạnh tranh marketing động; Năng lực nhận biết và tiên lượng; Năng lực hấp thụ và kích hoạt; Năng lực thích nghi và tuỳ biến; Năng lực đổi mới và sáng tạo.
JEL Classifications: M31

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh marketing tổng lực của chuỗi siêu thị bán lẻ đã chỉ ra năng lực cạnh tranh marketing động là một trong bốn thành phần có ý nghĩa thống kê quan trọng để góp phần duy trì và đảm bảo lợi thế cạnh tranh theo thời gian và sựthay đổi theo môi trường marketing của mỗi SBU chuỗi. Nghiên cứu định lượng với tập mẫu 484 nhà quản trị marketing các cấp của hội sở và các SBUs chuỗi siêu thị bán lẻ cho thấy mô hình 4 thành phần tác động đồng biến có ý nghĩa thống kê với thứ tự quan trọng từ năng lực thích nghi và tuỳ biến, năng lực đổi mới và sáng tạo, năng lực hấp thụ và kích hoạt, năng lực nhận biết và tiên lượng. Nghiên cứu cũng đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm xây dựng và phát triển năng lực cạnh tranh marketing động của chuỗi siêu thị bán lẻ Hà Nội.