Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 169

Nguyễn Anh Tú - Thực trạng và một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh

29/12/2022 09:02:55
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Jel Classification: A23; E02; G18

Tăng trưởng kinh tế là một trong những vấn đề cốt lõi của lý luận về phát triển kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, ở phạm vi quốc gia hay địa phương đều chú trọng tới chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là tăng trưởng theo chiều sâu. Trên cơ sở lý thuyết về tăng trưởng kinh tế, bài viết phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020 theo một số tiêu chí đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của một địa phương cấp tỉnh. Từ đó, bài báo rút ra một số những mặt được, hạn chế, nguyên nhân của thực trạng nhằm đề xuất một số kiến nghị có cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới và tầm nhìn đến năm 2030.