Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 169

Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Hồng Nga, Trần Quốc Phương Duy và Trịnh Minh Quý - Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút khách du lịch quốc tế

29/12/2022 09:01:39
Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, Khách du lịch quốc tế, Việt Nam, TTCI.
JEL Classificaitons: L83, Z32

Lĩnh vực du lịch và lữ hành (Traveland Tourism - T&T) có đóng góp ngày càng quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chỉ số Cạnh tranh du lịch và lữ hành (Traveland Tourism Competitiveness Index - TTCI) của Việt Nam liên tục được cải thiện kể từ khi chỉ số này được công bố lần đầu tiên năm 2007bởi Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum -WEF). Tuy nhiên, khi so sánh các chỉ tiêu được đo lường trong TTCI cũng như lượng khách du lịch quốc tế đến cho thấy Việt Nam vẫn còn bị hạn chế ở nhiều chỉ tiêu so với một số quốc gia có điều kiện tương đồng trong khu vực. Nghiên cứu chủyếu sửdụng phương pháp nghiên cứu định tính để xem xét, đánh giácác chỉ tiêu được đo lường chỉsốTTCI của Việt Nam và một số quốc giacó lĩnh vực T&T phát triểntrong khu vực Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan - IMST) để có cái nhìn tổng quát về thực trạng lĩnh vực T&T của Việt Nam trong tương quan so sánh với các quốcgia này. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam có lợi thế ở các chỉ tiêu liên quan đến giá cả cạnh tranh, tài nguyên tnhiên và văn hóa nhưng còn khá hạn chế ở các chỉ số liên quan đến phát triển du lịch bền vững, mức độ ưu tiên dành cho du lịch, cơ sở hạ tầng nói chung và cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch nói riêng khi so sánh với IMST. Trêncơ sở đó, một số khuyến nghị được đề xuất trên cơ sở các ưu điểm và hạn chế trong lĩnh vực T&T của Việt Nam dựa trên bốn trụ cột của chỉ số TTCI cũng như phù hợp với trạng thái bình thường mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của lĩnh vực này cũng như đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.