Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 169

Nguyễn Hoàng - Tác động của chuyển đổi số đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

29/12/2022 09:04:06
Từ khóa: chuyển đổi số, ứng dụng chuyển đổi số, hiệu suất xuất khẩu.
JEL Classifications: M16, Q13, C24

Kỷ nguyên số thay đổi cách thức doanh nghiệp tương tác với khách hàng, kéo theo những thay đổi thích ứng trong quy trình và mô hình kinh doanh, tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng đầy thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Bài viết này nghiên cứu các ứng dụng của chuyển đổi số ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Kết quả phân tích hồi quy với mẫu 328 doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã chỉ ra tác động tích cực của bốn nội dung ứng dụng chuyển đổi số. Trong đó, hoạt động quản trị khách hàng số là tác động tích cực mạnh nhất, tiếp đến là marketing kỹ thuật số, truyền thông mạng xã hội và thương mại điện tử đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam.